OOZ Maribor

Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6 – TRL 9Razpisnik:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave:
30.6.2017
Rok za oddajo:
24.9.2019
Višina sofinanciranja:
do 0,5 mio EUR

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti (TRL 6 – TRL 9) v podjetjih ali konzorcijih podjetij. Raziskovalno razvojni projekti bodo z nepovratnimi sredstvi podprti z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije, in sicer s ciljem:
 • pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
 • skrajšanja časa od ideje do trga,
 • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Cilj razpisa 

Je povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju RRI), ki jih bodo prijavila podjetja ali konzorciji podjetij. Projekti se morajo nanašati na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v področja, kot jih opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije, in sicer:

 • Pametna mesta in skupnosti
 • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 • Trajnostna pridelava hrane
 • Tovarne prihodnosti
 • Zdravje – medicina
 • Mobilnost
 • Razvoj materialov kot končnih produktov
Podrobneje o Strategiji pametne specializacije lahko preberete tukaj.

Podjetja

Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki:
 • imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %,
 • mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge,
 • mora zaposlovati vsaj 3 osebe na dan 31. 12. 2018.
Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji.
Do sredstev niso upravičeni:
 • javni zavodi,
 • podjetja, ki imajo registrirano dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in v sektorju premogovništva.
Konzorciji (največ tri podjetja)
Konzorcij izbere podjetje, ki nastopa kot prijavitelj vloge.
V primeru konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki nepovratnih sredstev vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • stroški plač,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav,
 • stroški znanja in patentov,
 • posredni stroški.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

 • velika podjetja: do 25 %,
 • srednje velika podjetja: do 35 %,
 • mikro in mala podjetja: do 45 %.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

Višina sredstev

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru prvega roka, znaša skupaj 30.000.000 EUR.

KONTAKTIRAJTE TIKO PRO!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.