OOZ Maribor

Nepovratna sredstva za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 3-6)Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja.

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Datum objave: 8.1.2018
Rok za oddajo: 2. 3. 2018
Višina sofinanciranja: od 1 mio do 2 mio eur
Na podlagi tega bo javni razpis podprl projekte, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc ter znanstveno in tehnološko odličnost na naslednjih prednostnih področjih uporabe S4:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje-medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov.
Cilj je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni.
Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje  izvajanja  večletnih  (najmanj  24  mesecev)  projektov (TRL  3-6),  usmerjenih  v  raziskave  in  razvoj  novih  tehnoloških  rešitev  ter  novih  produktov, storitev  in  procesov. Operacije  morajo  vključevati izvajanje enega raziskovalno-razvojnega projekta v dveh fazah – 1. faza: industrijska raziskava (TRL 3-4) in 2. faza: eksperimentalni razvoj (TRL 5-6).
Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz najmanj naslednjih konzorcijskih partnerjev:
  • 1 podjetje, ki je mikro, malo ali srednje podjetje in 1 raziskovalna organizacija (RO), ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost ali
  • 2 lastniško nepovezani podjetji, od tega najmanj 1 mikro, malo ali srednje podjetje, ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost (za aktivnosti RO nameniti najmanj 30 % celotnih upravičenih stroškov v obliki stroškov storitev zunanjih izvajalcev).

Več informacij na:  http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/nepovratna-sredstva-za-raziskovalno-razvojne-projekte-trl-3-6