OOZ Maribor

OBČINA MARIBOR: Razpis za nakup nove opreme v letu 2020

Javni razpis za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2020

Mestna občina Maribor vabi vse upravičence, da v skladu z objavljenim javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za dodelitev finančne pomoči de minimis za ukrepe razvoja podjetništva v Mestni občini Maribor v letu 2020.

UPRAVIČENI STROŠKI so stroški nakupa nove opreme[1] namenjene izključno izvajanju registrirane glavne dejavnosti, od katerih mora vlagatelj zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev. Oprema je opredmeteno sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti in ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ter opravljanju storitev, ima življenjsko dobo najmanj 3 leta in je vrednosti najmanj 300 EUR brez DDV (na enem računu).

[1] Pod novo opremo je razumeti nakup opreme neposredno pri proizvajalcu ali pooblaščenem trgovcu, s priloženim garancijskim listom (v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov).

NEUPRAVIČENI STROŠKI so stroški nakupa drobnega inventarja, potrošnega materiala, računalniške opreme (strojne in programske), prenosnih in pametnih telefonov, tablic, LCD ekranov/televizorjev, opreme za varovanje objektov (kamere in podobno), pohištva za opremljanje poslovnih prostorov, vrtnega pohištva, prevoznih sredstev (kombiji, avtomobili, motorji ipd.), alarmnih in klima naprav, stroški transporta, dostave, poštnih ter bančnih storitev in zavarovanj.

Vlagatelj lahko kandidira na javni razpis samo z eno vlogo in predloži največ tri račune.

Upravičenci za nepovratna sredstva po tem razpisu so:

  • podjetja, ki imajo sedež na območju občine, imajo vsaj 1 (za polni delovni čas) in največ 49 zaposlenih (za polni in krajši delovni čas) na dan 31. 8. 2020 ter čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8 milijonov EUR,
  • podjetja, ki opravljajo gospodarsko dejavnost[1] in so organizirana kot gospodarska družba (pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti znotraj oddelkov 75 veterina in 86 zdravstvene dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 so izvzete),
  • samostojni podjetnik zaposlen za polni delovni čas[2] (popoldanski oziroma dopolnilni samostojni podjetniki[3] in samozaposleni v kulturi so izvzeti),
  • podjetja s statusom socialnega podjetja iz 5. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015-2020 (MUV št. 12/15, 9/17), ki imajo sedež v občini ter delujejo na območju občine,
  • podjetja, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti in nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine (PE registrirana v MOM),
  • podjetja, ki niso prejela sredstev na Javnem razpisu za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v MOM v letu 2017, 2018 in 2019.

[1] Gospodarska dejavnost se običajno obravnava kot „prodaja izdelkov ali storitev po določeni ceni na    zadevnem/neposrednem trgu“.

[2] Samostojni podjetnik zaposlen za polni delovni čas, je podjetnik, ki plačuje polne prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje.

[3] Popoldanski oziroma dopolnilni samostojni podjetnik je oseba, ki je za polni delovni čas (40 ur na teden) že socialno zavarovana na drugi osnovi pri drugem delodajalcu in plačuje le pavšalne prispevke za PIZ (invalidnost, telesna okvara ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju dejavnosti), prispevek za ZZ (poškodba pri delu, poklicna bolezen).

Razpis je odprt do 31. 08. 2020.

Razpisna dokumentacija in obrazci: tukaj.

Vir: Mestna občina Maribor