OOZ Maribor

OBČINA MARIBOR: Razpis za nakup nove opreme v letu 2021

Javni razpis za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2021

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove
opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast
mikro in malih podjetij.

II. UKREP
Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (nakup nove opreme, patentov, licenc ter nove
programske opreme) za izvajanje registrirane glavne dejavnosti.
Sredstva se dodeljujejo glede na vrsto ukrepov kot nepovratna sredstva na podlagi pravil »de minimis« v
skladu z Uredbo Komisije (EU) it. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 in 2020/972 z dne 2. julija 2020
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.

III. UPRAVIČENCI IN POGOJI
Vsi pogoji in upravičenci so navedeni v tem razpisu in razpisni dokumentaciji. Upravičenci za nepovratna
sredstva po tem razpisu so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine, opravljajo gospodarsko dejavnost in so
organizirana kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik posameznik,
podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba,
zadruga), ki imajo status socialnega podjetja ter poslovni sedež na območju Mestne občine Maribor
in so vpisana v evidenco socialnih podjetjih, ki jo vodi pristojno ministrstvo,
podjetja, ki nimajo sedeža v mestni občini Maribor in investirajo v dejavnost na območju mestne
občine Maribor.

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka se štejejo za upravičence, če na dan 8. 9. 2021 zaposlujejo
do največ 49 oseb, od tega vsaj 1 osebo za polni delovni čas.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov nakupa opreme. Davek na
dodano vrednost ni upravičen strošek. Kupljena oprema mora ostati v lasi in uporabi prejemnika sredstev
na območju Mestne občine Maribor najmanj tri leta. Upravičeni stroški nakupa nove opreme so stroški, ki
so nastali in bili plačani v času od 1. 9. 2020 do 8. 9. 2021.

IV. VlŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2021 v okvirni višini 149.850,00 EUR, na proračunski
postavki 742014 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva. Pomoči iz tega razpisa se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v obliki dotacije. Višina pomoči, dodeljene posameznemu upravičencu, lahko znaša
do 75% upravičenih stroškov oziroma največ 5.000 EUR na posameznega upravičenca.
V primeru, da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno v proračunu, se bodo sredstva razdelila
v sorazmernem deležu po ukrepu.

v. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Razpis je odprt do 8. 9. 2021.
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto v zaprti in zapečateni kuverti z nalepljenim in izpolnjenim
Obrazcem 5 (podatki vlagatelja, s pripisom “Ne odpiraj! – Vloga za javni razpis za dodelitev pomoči de
minimis za nakup nove opreme v MOM v letu 2021”) na naslov Mestna občina Maribor, Urad za
gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, do vključno 8. 9.
2021. Vloge s poštnim žigom do vključno 8. 9. 2021 bodo upoštevane.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo odpirala in obravnavala vloge
najkasneje do 6. 10. 2021. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prispetja. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bo komisija s sklepom zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se
kot neustrezne zavrnejo.

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 16. 11. 2021.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si,
rubrika »javni razpisi«. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom lahko
vlagatelji dobijo na Uradu za gospodarske dejavnosti v času uradnih ur na telefonski številki (02) 22 01
360 (411), kontaktna oseba je ga. Saša Rihtar in na elektronskem naslovu ugd@maribor.si z navedbo
“razpis nova oprema”.

Razpisna dokumentacija in obrazci: tukaj.

Vir: Mestna občina Maribor