OOZ Maribor

OBČINA MARIBOR: Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor v letu 2021

Mestna občina Maribor vabi vse upravičence, da v skladu z objavljenim javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za dodelitev finančne pomoči de minimis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor v letu 2020.

Višina razpoložljivih sredstev:

Posamezni upravičenec lahko po tem razpisu pridobi do 10 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe. V primeru večjega števila upravičencev bodo sredstva za sofinanciranje samozaposlitve dodeljena vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje po razpisu, vendar v sorazmernem deležu glede na razpoložljiva sredstva po tem razpisu.

Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki:
– imajo stalno prebivališče na območju občine;
– imajo poslovni sedež in opravljajo dejavnost na območju občine;
– registrirajo dejavnost samostojnih podjetnikov posameznikov in samostojnih podjetnic posameznic na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic. Glede na pravila o pomoči de minimis so izvzeta podjetja iz sektorjev kot je razvidno iz III. poglavja te razpisne dokumentacije.

Upravičenci morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da so realizirali svojo samozaposlitev v obdobju od 12.septembra 2020 do 8.septembra 2021;
– da so bili neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije kot brezposelne osebe neprekinjeno vsaj 30 dni (za primer sofinanciranja stroškov samozaposlitve brezposelne osebe) ali
– da so bili neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve v delovnem razmerju oz. so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Samozaposlitev mora biti realizirana naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja oz. po prenehanju pogodbe o zaposlitvi(za primer sofinanciranja stroškov samozaposlitve predhodno zaposlene osebe);
– da jim dejavnost predstavlja edini in glavni poklic, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za polni delovni čas (40 ur na teden) pod ustrezno šifro zavarovalne podlage (šifra: 005);
– da imajo plačane obvezne davke in prispevke (potrdilo FURS-a);
– da mora vsaka sofinancirana samozaposlitev trajati najmanj 12 mesecev od prejema sredstev; v kolikor bo prejemnik samozaposlitev prekinil pred iztekom 12-ih mesecev; je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva, vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi.

Dodatni pogoj je da upravičenec v preteklih petih letih ni prejel sredstev za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območne službe Maribor za program samozaposlitev.

 Rok za oddajo vlog je do vključno srede, 08.09. 2021..

Razpisna dokumentacija in obrazci: tukaj.

Vir: Mestna občina Maribor