Namen razpisa P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP.

Roki za oddajo vlog: 15.4., 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15.10.2023.

1. Objava javnega poziva P1 plus 2023 v Ur. l. RS. št. 34/2023 z dne 24.3.2023:

2. Priprava vloge za P1 plus 2023:

  • V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
  • za prijavo na kreditno garancijsko linijo A.1., A.2. ali A.3. se izdela POSLOVNI NAČRT
 • Finančna priloga
  • za gospodarske družbe (usmeritev: po kliku na link “Za gospodarske družbe” (upoštevajte finančno prilogo 2021). Postopek priprave finančne priloge z dokumentom finančne priloge )
  • za s.p. (usmeritev: po kliku na link “Za s.p.” (upoštevajte finančno prilogo 2021). Postopek priprave finančne priloge z dokumentom finančne priloge )
 • Bilance/boniteta
  • Letno poročilo za 2021 oz. 2022 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izdida in izkaz bilančnega dobička/izgube), oddana na Ajpes, na poenotenih obrazcih za državno statistiko;
  • S-BON-1 (Ajpes) za leto 2021 ( za prijavna roka 15.04. in 05.05.2023), za leto 2022 (prijavni roki od vključno 25.05.2023 dalje)
  • za podjetja ustanovljena v letu 2023: BON-2 (Ajpes) in računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
 • Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada (vlagatelj ga pridobi na poslovni banki).
 • Cenitev objekta – če se projekt vlagatelja nanaša na nakup poslovnega prostora, je potrebno v vlogi priložiti cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2022.

3. Več informacij o P1 plus 2023:

  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Javni razpis P1 plus 2023: tukaj*

Letak P1 plus 2023: tukaj*