OOZ Maribor

P1 plus 2024 | Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen razpisa

Namen produkta je hitrejše, lažje in ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov mikro, malih in srednje velikih podjetij za izvedbo tehnološko zahtevnejših in/ali manj zahtevnejših projektov s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije / zelenega / krožnega gospodarstva.

 

Razpisana sredstva

 • 66 mio EUR

Objava razpisa

 • 19. 4. 2024 v Ur.l.RS. št. 34/2024

Višina financiranja

 • 60 ali 80 % garancija SPS za zavarovanje bančnega kredita
 • Do 1.250.000 EUR bančnega kredita za investicije
 • Do 200.000 EUR bančnega kredita za obratna sredstva
 • 80 % kritje upravičenih stroškov, razlika lastna sredstva

Možnost oddaje 2 vlog za različni kreditno-garancijski liniji.

Kreditno garancijski pogoji

 • Odplačilna doba:
  • od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
  • od 1,5 let do 10 let za investicije
 • Moratorij:
  • do 6 mesecev za obratna sredstva
  • do 24 mesecev za investicije
 • Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 % do 0,85 %
 • Zavarovanje kredita: Izvede banka v skladu z njenimi pogoji
 • Zavarovanje garancije: Banka je pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neodplačanega dela glavnice in obresti kredita.
 • Brez stroškov vodenja in odobritve garancije, strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo banke

Kreditno – garancijske linije

Linije % garancije Obrestna mera 6 mesečni EURIBOR
A.1. Splošne garancije 60 % 0,60 %
A.2. Garancije za projekte
zelenega/digitalnega/ krožnega gospodarstva
80 % 0,35 %
A.3. Mikrogarancije 60 % 0,85 %

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita
 • Status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
 • Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih
 • Letni promet ne presega 50 mio EUR
 • Bilančna vsota ne presega 43 mio EUR
 • Bonitetna ocena vsaj D2 po GVIN oz. ocena vsaj 4 po EBONITETI
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • “De minimis”

Upravičeni stroški

 • Materialne investicije (nakup novih strojev, obnova ali nakup objetka, stroški grandje, nakup zemljišč,…)
 • Nematerialne investicije (know how)
 • Obratna sredstva

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

Razpisani roki in način oddaje vloge

Oddaja vloge je elektronska preko ePortala Sklada.

Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

 • 15.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15. 10. 2024 do 14 ure
 • oz. do porabe sredstev

Informacije za podjetnike

1. Razpis in dokumentacija

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS. št. 34/2024 z dne 19. 4. 2024 in spremembe v Ur. l. RS. št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024:

2. Registracija in kreiranje podjetja v ePortalu

 • Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja
 • V kolikor vlagatelj potrebuje pomoč pri pripravi vloge lahko doda pooblaščenca, ki je tudi registriran na ePortalu Sklada
 • Potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu

3. Priprava vloge

 • Prijavni list P1 plus 2024 – ePortal
 • Poslovni/predstavitveni načrt s finančno prilogo:
 • Bilance/bonitetna ocena
  • Letno poročilo za leto 2023
   • bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, oddana na Ajpes, na poenotenih obrazcih za državno statistiko;
  • S-BON-1 (Ajpes) za leto 2023
   • vlagatelji lahko za dokazilo bonitetne ocene eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija)
  • za podjetja ustanovljena v letu 2024: BON-2 (Ajpes) in računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad
 • Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo SPS
  • vlagatelj ga pridobi na eni izmed sodelujočih poslovnih bank s Skladom
  • seznam sodelujočih bank najdete tukaj
 • Cenitev objekta
  • če se projekt vlagatelja nanaša na nakup poslovnega prostora, je potrebno v vlogi priložiti cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2023

4. Kontaktne osebe SPS za podjetnike

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti: razpisi@podjetniskisklad.si

 

Vir: SPS