OOZ Maribor

P7-4 2021 – COVID Mikrokrediti

Namen produkta P7- 4 2021 COVID Mikrokrediti – namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem lociranim na VZHODNI REGIJI ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Slovenski podjetniški sklad je za zapolnitev kvote, objavil izravnalni razpis za dodatnih 1 mio EUR mikrokreditov. Covid sklad skladov
 • Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 163/2021 z dne 15.10.2021:
 • Pridobitev P7-4 2021 COVID  Mikrokrediti
  1. korak:

  • Vloga za financiranje P7-4 2021 COVID Mikrokrediti – dostopna na ePortalu
   V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
  • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
  • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)

  2. korak: Ustrezne finančne priloge

  3. korak: Pošiljanje vloge
  Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda  na ePortal Sklada.
  Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega; 

  • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
  • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe  (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
  • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo  (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),  
  • potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih,
  • obrazec 1: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
  • bonitetno oceno s.BON-1 (ali eS.BON )
  • revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPESA in
  • dokazila glede vpliva izbruha nalezljive bolezni COVID19 na poslovanje podjetja v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad.
 • Več informacij o razpisu P7-4 2021 COVID Mikrokrediti vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
 • Dodatne informacije:
  Sredstva v višini 1 mio EUR so na voljo zaradi odstopov posameznih kreditojemalcev od že sklenjenih kreditnih pogodb oz. neizvedenega črpanja že odobrenih kreditov iz razpisa P2020 – MIKROKREDITI in P7-2 2020 – COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 in zadostujejo za 40-50 mikrokreditov, odvisno od višine zneskov. Sklad ocenjuje na podlagi večletnih izkušenj izvajanja javnih razpisov za mikrokredite, da je za odobritev 1.000.000,00 eurov mikrokreditov zadostuje že med 50 in 60 vlog.

SPS bo mikrokredite ponudil iz sredstev Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, tudi v kombinaciji z drugimi viri.