OOZ Maribor

P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj


Namen ugodnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani organizatorjev potovanj.

Kandidirajo lahko zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:

 • H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet,
 • H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
 • H50.100 Pomorski potniški promet,
 • H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu,
 • N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup,
 • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Plačilo oz. vračilo denarja potrošnikom na njihov transakcijski račun se razume tudi kot storno transakcije prejetega plačila s plačilno kartico oz. se bo denar vrnil po isti poti kot je bil vplačan. Pri  poročanju namenske porabe kreditnih sredstev se za vsa vračila denarja predložijo izpiski iz katerih bo razvidna verodostojnost vračila denarja potrošniku.

  1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 163/2021 z dne 15.10.2021
  1. Pridobitev kredita P7CV 2021 – P7CV 2021 COVID – KREDITI ORGANIZATORJEM POTOVANJ po korakih:
   • 1. korak:
    Vloga za financiranje P7CV 2021 COVID – KREDITI ORGANIZATORJEM POTOVANJ – dostopna na ePortalu

    V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.

    • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
    • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)
   • 2. korak:
    Ustrezne finančne priloge

   • 3. korak:
    Pošiljanje vloge

    • Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda na ePortal Sklada.
    • Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega; 
     • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje), v sestavi dveh vprašalnikov;
     • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe  (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
     • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo  (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),  
     • potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih,
     • bonitetno oceno s.BON-1 (ali eS.BON )
     • obrazec 1: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
     • Obrazec 2 »Seznam potrošnikov in višina njihovih terjatev do organizatorjev potovanj»
     • Izkaz poslovnega izda za leto 2020
 1. Več informacij o razpisu P7CV 2021 – COVID – KREDITI ORGANIZATORJEM POTOVANJ vam je na voljo na