OOZ Maribor

POVABILO K ODDAJI PONUDBE – Predmet naročila: Izdelava in montaža enokapnega nadstreška pred vhodom v objekt

Naročnik : Mariborska razvojna agencija p.o. Pobreška cesta 20 SI-2000 Maribor

 

Datum: 09.05.2017

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet naročila: Izdelava in montaža enokapnega nadstreška pred vhodom v objekt

Kontaktna oseba s strani naročnika: Vladimir Rudl e- pošta: vladimir.rudl@mra.si telefon: 02/ 333 1303, 333 1300

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za dobavo in montažo nadstreška

Vsebina:

Izdelava in montaža enokapnega nadstreška pred vhodom, narejenega iz jeklenih profilov:
* iz leve naslonjen na betonsko ploščo
* iz desne obešen na obešalo
* 7x sekundarni nosilec IPE 100
* 2x primarni nosilec IPE 120
* kaljeno in lepljeno steklo 2x 8 mm ESG

* vešalka

* zidna obroba
* obroba na obstoječo streho
* vse vroče cinkano in prašno barvano
* površina stekla ca 14m²

 

Izdelava in montaža žleba, speljanega v obstoječo cev

Ponudniku je na voljo tehnična dokumentacija za izdelavo, ki jo pridobi na sedežu naročnika. Ogled objekta je možen po predhodnem dogovoru.

Rok za dobavo in montažo je 20.06.2017.

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Rok plačila znaša 30 dni po potrditvi poročila o opravljenem delu in prejemu pravilno izstavljenega računa. Plačilo se izvede na osnovi potrditve dobave in montaže s strani naročnika in izstavljenega računa.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu ob izpolnjevanju pogojev iz povabila.

Ponudnik ponudbo za posamezen lot sestavi tako, da izpolni, podpiše in žigosa priložene obrazce.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispeli do naročnika do 16. maja 2017, do 14. ure. Do navedenega roka mora biti ponudba dostavljena v tajništvo naročnika, ki se nahaja na naslovu naročnika. Naslov naročnika je:

Mariborska razvojna agencija p.o. Pobreška cesta 20, SI-2000 Maribor

Naročnik lahko kadarkoli, brez kakršnihkoli finančnih posledic in dodatnih obrazložitev prekine postopek zbiranja ponudb in ne izbere nobenega ponudnika.

Za sodelovanje se Vam zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo.

 

Odgovorna oseba naročnika:

Vladimir Rudl

 

Priloge:         

  1. Ponudba (OBR-1)
  2. Predračun (OBR-2)


OBR-1

Ponudnik: ___________________ ___________________ ___________________

 

Naročnik: Mariborska razvojna agencija p.o. Pobreška cesta 20 SI-2000 Maribor

 

P O N U D B A

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe z dne 09.05.2017, se prijavljamo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu s povabilom k oddaji ponudbe.

  • Podatki o gospodarskem subjektu

 

Firma oziroma ime

 

Zakoniti zastopnik

 

Davčna številka

 

Številka transakcijskega računa in banka

 

Matična številka

 

Naslov

 

Številka telefona

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

 

 

Datum                                                   Žig                                                      Podpis ponudnika

 

  OBR-2

Ponudnik: ___________________ ___________________ ___________________

 

Datum: ___________________

 

Naročnik:

Mariborska razvojna agencija p.o. Pobreška cesta 20 SI-2000 Maribor

 

P O N U D B A št. ______

NAZIV IZHODIŠČNA CENA V EVRIH DDV V   € VREDNOST SKUPAJ Z DDV

V EVRIH

Izdelava in montaža enokapnega nadstreška pred vhodom v objekt

Izdelava in montaža enokapnega nadstreška pred vhodom,
narejenega iz jeklenih profilov:
* iz leve naslonjen na betonsko ploščo
* iz desne obešen na obešalo
* 5x sekundarni nosilec 120/60
* primarni nosilec iz dvojnega kotnega profila 80/80
* zidna lega 120/60
* steklo prozorno 6+6 mm ESG
* zidna obroba
* obroba na obstoječo streho
* vse vroče cinkano in prašno barvano
* 15,6 m²

Izdelava in montaža žleba, speljanega v obstoječo

cev

 

Cena za komplet

   
S K U P A J    

 

 

Podpis odgovorne osebe                                                      Žig