OOZ Maribor

Razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitost

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 6.12.2019 v Uradnem listu št.73 /2019 objavilo javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Do sofinanciranja so upravičene operacije, ki se izvajajo na upravičenem območju, ki je geografsko locirano v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ali kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Upravičeno območje v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

 • 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
 • 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
 • 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
 • 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
 • 55.101 (restavracije in gostilne).

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

 • energetska obnova objektov in snovna učinkovitost;
 • stroški informiranja in komuniciranja,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Sredstva po tem javnem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 200.000,00 EUR.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022.

Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Intenzivnost pomoči znaša za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija največ 75%, za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa največ 70%.

Ministrstvo pripravlja javne predstavitve razpisa, na katerih bo udeležence seznanilo z vsebino javnega razpisa in postopkom priprave ter oddaje vloge.

Javne predstavitve bodo:

 • 18. 12. 2019 ob 9.00 uri v Ormožu: Grajska pristava, Grajski trg 1, 2270 Ormož – Bela dvorana,
 • 18. 12. 2019 ob 16.00 uri v Šmarjah pri Jelšah: Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah –spodnja dvorana,
 • 19. 12. 2019 ob 9.00 uri v Krškem: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško – sejna soba A,
 • 19. 12. 2019 ob 13.00 uri v Kočevju: TIC Jezero Kočevje, Trdnjava 3, 1330 Kočevje,
 • 19. 12. 2019 ob 16.30 uri na Ljubnem: Športni center Prodnik, Juvanje 1, 3333 Ljubno – konferenčna dvorana,
 • 20. 12. 2019 ob 9.00 uri v Ajdovščini: Območna obrtno – podjetniška zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina,
 • 10. 1. 2020 ob 9.00 uri v Murski Soboti: paviljon EXPANO,
 • 10. 1. 2020 ob 12.00 uri v Celju: Celjski dom, Mala dvorana, Krekov trg 3, 3000 Celje,
 • 10. 1. 2020  ob 15.30 uri v Tržiču: lokacijo sporočimo 6.1.2020.