OOZ Maribor

RAZPIS PRODUKT P1 plus 2017

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD – Produkt P1 plus 2017

 

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

 

Namen javnega razpisa je hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

 

Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki imajo vsaj 1 in manj kot 250 zaposlenih z letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

 

Podlaga je bilanca stanja na dan 31.12.2015 in izkaz poslovnega izida za leto 2015 za prijave do vključno z 1.5. 2017, ter bilanca stanja na dan 31.12.2016 in izkaz poslovnega izida za leto 2016 za prijave od 15.5.2017 dalje.

 

Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode);
  • da v bilanci stanja za leto 2015 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2017 in zavode);
  • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2015 oziroma za leto 2016 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2017 in zavode);
  • ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 31.12.2018 oz. 31.12. 2019 (za prijavne roke po 1.5.2017),
  • izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
  • imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost,
  • projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji,
  • zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti.Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega v podjetju – število zaposlenih se preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.Kreditno – garancijska linija je odprta za: 
  •  
produkt/linija MSP 5+ MLADI MSP
  %garancije Obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + pribitek v % %garancije Obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + pribitek v %
A.1 – Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP 60% 0,90% 80% 0,65%
A.2 – Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja 80% 0,65% 80% 0,65%
A.3 Razvojne garancije in mikrogaracije za MSP iz dejavnosti G 60% 1,15% 60% 1,15%

 

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti.

 

Roki za predložitev vlog so: 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017.

Za več informacij v zvezi s prijavo na razpis pokličite Urško Rafolt, 02/330 3 504 ali se pozanimajte preko elektronske pošte: urska.rafolt@ozs.si