OOZ Maribor

Razpis za uporabo obstoječe proste javne površine za postavitev kioskaNaslov
JAVNI RAZPIS za uporabo obstoječe proste javne površine za postavitev kioska
Kdo objavljaMestna občina Maribor
Rok za prijavopetek 5. junij 2015 do 9:00 ure
Kontaktinfo@maribor.siJAVNI RAZPIS za uporabo obstoječe proste javne površine za postavitev kioska

Na podlagi 5. In 6. člena Odloka o rabi javnih površin (MUV št. 9/2012, 12/2013 in 7/2014 )   objavlja Mestna občina Maribor

                                                JAVNI RAZPIS

za uporabo obstoječe proste javne površine za postavitev kioska

 

 1. (določitev obstoječih prostih lokacij)

 Za potrebe izvajanja dejavnosti v kioskih se določijo naslednje obstoječe proste lokacije:

 1. POHORSKA ULICA, parc. št. 1186/1, k.o. ZGORNJE RADVANJE (kiosk:«Okrepčevalnica Lisica« – lastnik Shala Rahman, Žolgarjeva ulica 9, Maribor)
 1. CESTA PROLETARSKIH BRIGAD, parc. št. 100/2, k.o. SPODNJE RADVANJE (kiosk:   Pekarna Matjašič – lastnik Drago Matjašič, Pesnica pri Mariboru 48)
 1. ULICA PARIŠKE KOMUNE, parc. št. 1615/0, k.o. TABOR

(kiosk: Trgovina Puls – lastnik Srečko Roškar, Kamenškova 20, Maribor)

 1. TRG BORISA KIDRIČA, parc. št. 1096/0, k.o. MARIBOR-GRAD

(kiosk: Sadje in zelenjava-lastnik Ganiu Akija, Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 18)

 1. TRG BORISA KIDRIČA, parc. št. 1096/0, k.o. MARIBOR-GRAD

(kiosk: Pekarna, lastnik – Pekarna Postojna d.o.o, Kolodvorska 5c, Postojna)

Ponudnik lahko kandidira samo za eno  lokacijo.

 1. (pridobitev prostih lokacij)

Javne površine namenjene izvajanju dejavnosti v kioskih  se oddajo v uporabo za čas od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015.

Ponudbi (Priloga I.) je treba priložiti:

  • identifikacijsko številko (davčna številka),
  • potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v kioskih ali potrdilo o priglasitvi osebnega dopolnilnega dela, ki ga zasebniku izda pristojni organ Upravne enote Republike Slovenije
  • navedbo višine enkratnega nadomestila za uporabo javne površine, ki jo je ponudnik pripravljen ponuditi za uporabo javne površine, ki pa ne sme biti nižja od:
 • 1500,00 EUR za lokacijo pod zaporedno številko 1,2 in 3
 • 2500,00 EUR za lokacijo pod zaporednima številkama 4 in 5

Na obstoječih prostih lokacijah za izvajanje registrirane dejavnosti v kioskih lahko izbrani ponudnik prevzame obstoječi kiosk (dogovor z lastnikom).

Najvišje enkratno nadomestilo je merilo za izbiro ponudnika. Če bosta dva ponudnika ponudila isto višino enkratnega nadomestila za isto lokacijo, bodo izvedena pogajanja.

Ponudbe morajo prispeti do vključno petka  5. junija 2015 do 9:00 ure na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, z oznako “JAVNI RAZPIS – KIOSK ” NE ODPIRAJ in bo veljalo prejemno načelo. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.

 Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek  8. junija 2015 ob 10:00 uri na naslovu Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, soba 353/III. nadstropje

Pravočasno prispele ponudbe bodo komisijsko pregledane in obravnavane po merilu javnega razpisa. Nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene na naslov pošiljatelja.

Z izbranim ponudnikom bodo sklenjene tudi letne pogodbe za uporabo  javnih površin za izvajanje registrirane dejavnosti v kiosku z natančno določitvijo višine uporabnine po veljavni tarifi in mikrolokacije. Pogodbe bodo podpisane  takoj po plačilu enkratnega nadomestila.

Izbrani ponudniki, ki bodo na javnem razpisu pridobili pravico do razpolaganja z javno površino in s tem pravico za prevzem obstoječega kioska in kioska ne nameravajo uporabit, morajo o tem pisno obvestiti pristojni organ (Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, 2000, Maribor) v treh dneh po prejemu obvestila o dodeljeni lokaciji.

Izbrani ponudnik lahko razpolaga z javno površino v roku 5 dni po vplačilu enkratnega nadomestila in podpisu pogodbe o uporabnini.

Obstoječi kiosk mora izbrani ponudnik od obstoječega lastnika odkupiti oz. prevzeti v roku 5 dni od plačila enkratnega nadomestila in podpisu pogodbe o uporabnini.

Na javno površino ob kiosku ni dovoljeno postavljati dodatnih polic, miz,stolov, cvetličnih korit oziroma loncev, senčnikov in podobno. Dodatno opremo je mogoče postaviti ob pridobitvi soglasja komisije za rabo javnih površin.

 III.

 (način objave)

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe obstoječih prostih javnih mest za se objavijo na spletni strani Mestne občine Maribor, obvestilo o razpisu pa v časopisu Večer.

Številka: 37104-81/2015-3

Datum:   29.4.2015

Dr. Andrej Fištravec

ŽUPANPotrebujete dodatne informacije ali pomoč?
Prosimo izpolnite obrazec in naša strokovna služba bo v najkrajšem možnem času stopila v stik z vami.


[ninja_forms id=1]


OOZ Maribor si pridržuje pravico, da ključne informacije posreduje le članom OOZ Maribor.