OOZ Maribor

Sklad zasebnega kapitala za financiranje družinskega lastniškega nasledstva MSP in mid-cap podjetij (PE nasledstva)

Namen vzpostavitve sklada PE Nasledstva je financiranje podjetij, ki bi zaradi neobstoja družinskega (sorodstvenega) naslednika ali njihove nepripravljenosti za prevzem lastništva in upravljanja ob umiku trenutnega lastnika (npr. zaradi upokojitve), popolnoma prenehala poslovati oz. bila prodana po delih ali pod prisilo.

Sklad je namenjen družinskim podjetjem, ki so:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) ter (mala) mid-cap podjetja, organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
  • in jih s 25 % ali več kapitala oz. z odločevalskimi pravicami neposredno ali posredno obvladuje oseba ali več oseb, ki so ustanovitelji ali imajo lastniški delež v podjetju oziroma njihove družine, potomci ali drugi sorodniki.

Oblike/način financiranja:

  • lastniško ali kvazi lastniško financiranje ali kombinacija obojega
  • in v kombinaciji z drugimi dolžniškimi in lastniškimi viri financiranja lastniških nasledstev, vstopa novih lastnikov v družinsko podjetje ali dokapitalizacij družinskih podjetij.

V sklad bosta SID banka in EIF (Evropski investicijski sklad) vplačala vsak po 25 milijonov evrov, minimalni lastni vložek pa mora dati tudi upravljalec sklada, ki bo izbran s strani EIF po postopku javnega razpisa v obliki t. i. »Closed Call«.

Sklad PE nasledstva je del Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti – SEGIP, ki obsega prvotni program SEGIP (100 mio EUR) podprt s sredstvi EFSI (Junckerjev plan) in njegovo dopolnitev SEGIP Top-Up (120 mio EUR) podprt s sredstvi InvestEU v skupni višini 220 mio EUR zagotovljenega lastniškega financiranja za pretežno izključno slovenska podjetja s strani SID banke in EIF.

 

Kontakt

Matej Zalar, v. d. direktorja oddelka za razvoj produktov in evropske programe

Oddelek za razvoj produktov in evropske

E: matej.zalar@sid.si

T: 01 200 75 19