OOZ Maribor

Slovenski podjetniški sklad razpisuje 2,9 mio EUR nepovratnih spodbud

Podjetja, ki so locirana na enem izmed problemskih območjih Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO ali OBMEJNEM problemskem območju imajo možnost, preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P2R – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020 – 2021, prejeti nepovratna sredstva v višini do 40.000 EUR za zagon podjetja. 


Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) danes v Uradnem listu RS št. 9/2020 in na spletni strani Sklada objavil javni razpis P2R in skupno razpisal 2,9 mio EUR zagonskih spodbud za podjetja na problemskih in obmejnih problemskih območjih, ki jih bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev za zagon podjetja. Skupno razpisana sredstva bi naj zadoščala za sofinanciranje zagona okoli 75 novonastalih podjetij na problemskih območjih.

Novoustanovljena podjetja, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in so registrirana od 01.01.2019 do16.03.2020 na enem izmed zgoraj naštetih problemskih območjih, lahko prejmejo največ do 40.000 EUR v dveh letnih izplačilih, za dosežene mejnike,  in sicer:

  • do največ 15.000 EUR za dosežene mejnike do 30.10.2020
  • do največ 25.000 EUR za dosežene mejnike do 30.10.2021

Če je vlagatelj od ustanovitve podjetja do oddaje vloge spremenil sedež podjetja, mora podati utemeljitev spremembe sedeža podjetja, po oddaji vloge pa sprememba sedeža ni dovoljena. Upravičenec mora še najmanj 3 (tri) leta po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja ohraniti sedež podjetja in izvajati dejavnost podjetja na problemskem območju, ki ga je navedel v vlogi.

Namen razpisa je spodbuditi zagon podjetij, cilj pa zmanjšati razvojni zaostanek Namen javnega razpisa P2R za obdobje 2020-2021 je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih in obmejnih problemskih območjih z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih. Poleg zagona novih podjetij pa je cilj javnega razpisa zmanjšati razvojni zaostanek v problemskih območjih in z novimi delovnimi mesti in zaposlovanjem zmanjšati brezposelnost.

Spodbude za zagon podjetij so financirane tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo novonastalim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se kot:

  • pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ali
  • socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,

in ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočila hitrejši in intenzivnejši razvoj tržnih produktov in s tem izboljšanje tržnega položaja novonastalih podjetij na problemskih in obmejnih problemskih območjih.

Celoten razpis tukaj.