OOZ Maribor

Sofinanciranje začetnih naložb na območju Podravja in Koroške

Aktualni razpisi

 

*             Sofinanciranje manjših začetnih naložb na območju Podravja in Koroške

 

*             za mikro, mala in srednja podjetja – s sedežem podjetja na upravičenem območju vsaj 6 mesecev,

*             do 50.0000 € nepovratnih sredstev za investicije (oprema, patenti, gradnja, itd.),

*             oz. od 25 % do 35 % nepovratnih sredstev,

*             nujna kombinacija s kreditom preko izbranih bank.

 

 

Sofinanciranje začetnih naložb na območju Podravja in Koroške

Datum objave: 3.5.2017
Rok za oddajo: 31.5.2017
Višina sofinanciranja: 50.000 €

 Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb na območju Podravja in Koroške

Sprostil se je razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družbah iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o. na območju Podravja in Koroške z izbranimi bankami.

Namen razpisa

Je podpora gospodarskim družbam, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti.

Cilji razpisa

 • Ohraniti oz. ustvariti nova delovna mesta in povečati zaposlovanje,
 • zmanjšati razvojni zaostanek,
 • spodbuditi začetna vlaganja na problemskem območju,
 • prestrukturirati gospodarstvo v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
 • spodbujati razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij,
 • usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih in gospodarskih conah,
 • razvoj socialnega podjetništva.

Upravičeni stroški

 • Stroški materialnih začetnih naložb (nakup strojev in opreme, zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta),
 • stroški nematerialnih začetnih naložb (prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja).

Upravičenci

Mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki, socialna podjetja ter zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovno enoto) v upravičenem območju (območje občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.)

Finančni pogoji

Pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev je odobrena garancija za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o. na območju Podravja in Koroške z izbranimi bankami.

Višina sofinanciranja

 • Maksimalno sofinanciranje: 50.000 € oz. maksimalno 35 % (mikro in mala podjetja) ali 25 % (srednja podjetja),
 • minimalna višina kredita z garancijo RGS: 35 % (mikro in mala podjetja) ali 45 % (srednja podjetja),
 • lastna sredstva: 25 %.

Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev!