OOZ Maribor

Spodbude (nepovratne) za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016 in 2017

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD – Produkt P2R 2016

Spodbude (nepovratne) za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016 in 2017

 POVZETEK RAZPISA SPS – PRODUKT P2R 2016

Namen: Spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

Cilj: Zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo; nova delovna mesta in zaposlovanje; zagon novih podjetij.

Pravilo de minimis: skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

Razpisana sredstva: do 1.200.000 EUR v letu 2016 in do 2.000.000 EUR v letu 2017.

Višina subvencije: največ do 40.000 EUR v dveh letnih izplačilih: in sicer do največ 15.000 EUR v letu 2016 in do največ 25.000 EUR v letu 2017.

Vsebina projekta: ohranjanje zaposlenih, izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje, zaprta finančna konstrukcija in zagotovljena likvidnost, realizacija v RS.

Pogoji kandidiranja:

 podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let po zadnjem izplačilu sredstev, do 31. 12. 2020,

 iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje od leta 2017 naprej,

 ponujeni proizvodi in storitve, ki so rezultat razvoja morajo biti tržno naravnani,

 vloga mora biti skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa.

 

Upravičeni prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, s.p., zadruge ali zavodi ter socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu.

 

Vlagatelji so podjetja iz naslednjih problemskih območij:

– območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,

– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

– območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,

in so bila registrirana od 1. 1. 2014 do 23. 8. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu, v primeru socialnega podjetja pa datum registracije pred pridobitvijo statusa socialnega podjetja).

Upravičeni stroški: morajo biti neposredno povezani s posameznim podprtim projektom:

 • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme). Upravičena do sofinanciranja je zgolj oprema, katere vrednost znaša najmanj 300,00 EUR brez DDV;
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, storitve usposabljanja, računovodske storitve) do skupne višine 2.000,00 EUR. Upravičene do sofinanciranja so zgolj storitve, katerih vrednost znaša najmanj 300,00 EUR brez DDV.
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu operacije za polni delovni čas. Stroški se priznajo za največ dva na novo zaposlena (če je bila nova zaposlitev realizirana 1. 1. 2016 ali kasneje, pri čemer šteje tudi zaposlitev samostojnega podjetnika kot nova zaposlitev);
 • posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva, nakup zemljišč, gradnja in nakup nepremičnin.

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov operacije.

Obdobje upravičenosti stroškov: Sofinanciranje se odobri za povračilo stroškov operacije, nastalih in plačanih od 1. 1. 2016 do 10. 10. 2017.

Oddaja prijave: 23.8.2016!

Pomembno:

Upravičenci bodo morali po zadnjem izplačilu subvencije izpolnjevati sledeče cilje:

 • najmanj ohraniti napovedano število zaposlenih z dne 10. 10. 2016 še najmanj 3 leta po zadnjem izplačilu subvencije oziroma do 31.12.2020. V zvezi z ohranitvijo napovedanega števila zaposlenih, so dovoljene prekinitve zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 45 koledarskih dni v obdobju od 11. 10. 2017 do konca spremljanja operacije, to je 31. 12. 2020, oziroma najmanj 3 leta po zadnjem izplačilu subvencije, v kolikor se izplačilo izvede po 31. 12. 2017.
 • ohraniti sedež podjetja in dejavnost podjetja na problemskem območju še najmanj 3 leta po zadnjem izplačilu subvencije

Vsebina vloge

  1. prijavni list za subvencijo s seznamom stroškov v tiskani in elektronski obliki,
  2. predstavitveni načrt ali poslovni načrt, ki zajema analizo poslovanja za leto 2015 (v kolikor je podjetje v letu 2015 že poslovalo) ter bodoče poslovanje najmanj vključno z letom 2020.

Merila za izbor upravičencev

Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:

 1. vključenost v obstoječe oblike spodbujanja podjetništva,
 2. inovativnost,
 3. povečanje števila zaposlenih od 1. 1. 2016 do 10. 10. 2016,
 4. reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov podjetja,
 5. strategija trženja in pretežni prodajni trg,
 6. trajni učinek storitve/izdelka

 

Vloga prijavitelja mora doseči vsaj 50 točk ali več. V primeru da pridobi več prijaviteljev 50 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti prijavitelji, ki so pridobili več točk.