OOZ Maribor

Spodbujanje procesnih izboljšav v podjetjih 2019 – 2020


NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

UPRAVIČENCI

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

UPRAVIČENI STROŠKI

Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.

Primeri izboljšave poslovnih procesov: optimizacija poslovnih procesov, prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,….

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva za sofinanciranje ne smejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.

Več informacij: * tukaj

ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za oddajo vlog je 24.10.2019.