OOZ Maribor

SPS: Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0


Letak P4L 2020 (kliknite)


Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000
Maribor objavlja javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v
lesarstvu 4.0.

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave
lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic
pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v
posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in
modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno
krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov in
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
– spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov
za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje
uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno
gospodarstvo in
– spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.Pričakovan rezultat javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike je sofinanciranje najmanj 12 operacij, ki bodo zasledovale zgoraj
navedene cilje.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali

– oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:

– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),

– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),

– stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih oz. do  45 % za nakup nove opreme in povezanih stroškov.

Roka za predložitev vlog so 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.

Razpisna dokumentacija in obrazci: tukaj.

Vir: SPS