OOZ Maribor

V Uradnem listu RS, št. 33 /17, objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2017.

Povezave na razpis, dokumentacijo in vlogo.samo z klikom na spodnje vrstice!

 

JR-podpisano

Razpisna dokumenatacija-de minimis- nova oprema-2017 -16.6.2017

Vloga za prijavo na razpis-de minimis- nova oprema 2017

 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja

Staneta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor,

http://www.maribor.si   rubrika »javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov

 

sasa.rihtar@maribor.si   z navedbo »razpis de minimis-oprema«.

 

MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

JAVNI RAZPIS

za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2017

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove

opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast

mikro in malih podjetij.

II. UKREP

Sofinanciranje materialnih investicij – nakup nove opreme.

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108

Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne

24.12.2013, str. 1-8).

III. UPRAViČENCI IN POGOJI

Upravičenci so:

– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,

– podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik ter pravne osebe s

statusom socialnega podjetja iz 5. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v

Mestni občini Maribor za obdobje 2015-2020 (MUV št. 12/15), ki imajo sedež v občini ter delujejo

na območju občine,

– podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov nakupa opreme. Davek

na dodano vrednost ni upravičen strošek. Kupljena oprema mora ostati v lasti in uporabi prejemnika

sredstev na območju Mestne občine Maribor najmanj tri leta.

Upravičeni stroški nakupa nove opreme so stroški, ki so nastali in bili plačani v času od 1.1.2017 do

31.8.2017.

IV. ViŠiNA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2017 v okvirni višini 40.000 EUR, na proračunski

postavki 742014 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva. Pomoči iz tega razpisa se dodeljujejo

kot nepovratna sredstva. Višina pomoči, dodeljene posameznemu upravičencu, lahko znaša do 75%

upravičenih stroškov oziroma največ do 2.000 EUR na posameznega upravičenca.

V. ROK IN NAČiN PRIJAVE

Razpis je odprt do 31.8.2017.

Vlogo z zgoraj predpisanimi obrazci in prilogami v predpisanem vrstnem redu je potrebno dostaviti v

zaprti in zapečateni kuverti z nalepljenim in izpolnjenim Obrazcem 6 (podatki pošiljatelja-vlagatelja,

naslov in naziv razpisa) na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za

gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, do vključno 31.08.2017 do 12.00 ure oziroma

vloge, poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 31.08.2017.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo odpirala in obravnavala

vloge najkasneje do 20.9.2017. Odpiranje vlog ni javno.

Vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prispetja. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8

dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne

bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija s sklepom zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev

razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 15.10.2017.

1