OOZ Maribor

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA VSTOP V OBMOČJE ZA PEŠCE (nov odlok MOM)!

V skladu z dogovorom na Mestni občini Maribor vas sezanjamo z vlogo za izdajo dovoljenja in dovolilnice za vstop v območje za pešce. Z eno vlogo je možno pridobiti več dovolilnic, vendar je potrebno za vsa vozila posredovati kopije prometnih dovoljenj. V točki 5 so opredeljene tudi dnevne in letne prevoznine glede na največjo dovoljeno maso vozila. Poravnati je potrebno še upravno takso in vstopno kartico. Dovoljenje je možno izdati za obdobje enega leta, kolikor pa nekdo rabi za krajši čas pa tudi za krajše časovno obdobje. Kolikor nekdo ne ve kolikokrat bo potreboval dostavo v peš cono izven dostavnega časa, se v dovoljenju opredeli, da se prevoznina obračuna glede na število dni, ko se je dostava vršila izven dostavnega časa. Prevoznina se lahko obračuna na leto ali dnevno, odvisno kaj je bolj ugodno za serviserja. Za serviserja je pomembna točka 1, 5, 6 in 7 iz vloge.
za vsa vprašanja Vam je na voljo:

Cvetka JAMBRAŠIČ, Višja svetovalka I
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za komunalo in promet
Tel. Št. 02 2201459, fax 02 2526551
Email: mestna.obcina@maribor.si; cvetka.jambrasic@maribor.si

Vlogo lahko najdete tudi na njihovi spletni strani.

Vloga:
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za komunalo in promet

VLAGATELJ:
________________________________________
(ime in priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe in njena davčna številka)
________________________________________
(ulica, hišna številka, pošta)
________________________________________
(telefon, elektronski naslov)
________________________________________ Datum vloge: ______________
(zakoniti zastopnik pravne osebe in davčna številka)

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA VSTOP V OBMOČJE ZA PEŠCE IN OBMOČJE UMIRJENEGA PROMETA

Na podlagi 32. člena Zakona o pravilih cestnega prometa – ZPrCP (Uradni list RS, št. 109/2010) in Odloka o občinskih cestah ( MUV, št. 22/12,15/15) vlagam vlogo za izdajo dovoljenja za vožnjo z vozilom v območje za pešce oziroma območje umirjenega prometa za potrebe (kratek opis- datum, lokacija, čas..)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Prilagam naslednje obvezne priloge: Prilagam
1. Kopijo prometnega dovoljenja vozila DA NE
2. Dokazilo o tem, da je vlagatelj lastnik oz. najemnik stanovanja, poslovnih prostorov in garaž v območju za pešce in območju umirjenega prometa (priloga je obvezna samo za lastnike oz. najemnike stanovanj, poslovnih prostorov in garaž v območju za pešce in v območju umirjenega prometa) oz. dokazilo o poslovnem sodelovanju s strankami v območju za pešce in območju umirjenega prometa za tiste, ki vršijo samo dostavo v območje za pešce in območju umirjenega prometa DA NE
3. Medsebojni dogovor lastnikov večstanovanjskega objekta o načinu uporabe dvorišča za parkiranje vozil (priloga je obvezna samo za lastnike oz. najemnike večstanovanjskega objekta, ki imajo dvorišča in možnost parkiranja vozila na dvorišču) DA NE
4. Parkirno karto, ki jo v skladu s 66. členom Zakona o pravilih cestnega prometa izda pristojna upravna enota (priloga je obvezna samo za invalide oziroma njihove spremljevalce ter zdravstvene delavce) DA NE
5. Dokazilo o plačilu prevoznine na TRR Mestne občine Maribor, št. SI56 0127 0010 0008 403, sklic na št. SI00 75698-7103996-0805; koda namena OTHR, namen nakazila: plačilo prevoznine (priloga je obvezna samo za potrebe izvajanja dostave gradbenega materiala, vzdrževanja objektov, kurirskih storitev in servisne dejavnosti, ki vršijo dostavo izven dostavnega časa (dostavni čas je dnevno med 5.00 in 9.00 uro in med 20.00 in 22.00 uro) ter za vozila, ki prekoračujejo največjo dovoljeno maso 5 ton)
Višina prevoznine za vozila (območje za pešce in območje umirjenega prometa) znaša:
20,00€ dnevna prevoznina za vozila do 5t največje dovoljene mase
200,00€ dnevna prevoznina za vozila od 5t-10t največje dovoljene mase
300,00€ dnevna prevoznina za vozila od 10t-15t največje dovoljene mase
400,00€ dnevna prevoznina za vozila od15t-20t največje dovoljene mase
500,00€ dnevna prevoznina za vozila nad 20t največje dovoljene mase
V območju za pešce:
500,00€ letna prevoznina za vozila do 5t največje dovoljene mase
1500,00€ letna prevoznina za vozila od 5t-10t največje dovoljene mase
2000,00€ letna prevoznina za vozila od 10-15t največje dovoljene mase
3000,00€ letna prevoznina za vozila od 15-20t največje dovoljene mase
4000,00€ letna prevoznina za vozila nad 20t največje dovoljene mase DA NE
6. Potrdilo o plačilu upravne takse 22,66 €(vloga je 4,54€ in dovoljenje je 18,12€) v gotovini ali na TRR Mestne občine Maribor, št. SI56 0127 0470 0355 138, sklic na št. SI11 75698-7111207; koda namena, OTHR, namen nakazila:plačilo upravne takse.
Upravna taksa se za elektronske vloge v skladu s 3. točko taksne tarife št. 1 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. št. 42/07, 126/07) ne plačuje. Za izdajo dovoljenja v primeru elektronske vloge, je po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah, potrebno plačati upravno takso v višini 18,12€. DA NE
7. Potrdilo o plačilu vstopne kartice 15,00 € na TRR Mestne občine Maribor, št.: SI56 01270-0100008403, sklic: SI00 75698-7141998-03; koda namena OTHR: namen nakazila: plačilo vstopne kartice DA NE

____________________________
(podpis vlagatelja oziroma zakonitega