OOZ Maribor

Za 1,8 milijona evrov novih spodbud za mikro podjetja v lesarstvu


Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport sedaj že drugič razpisuje finančne spodbude za mikro podjetja v lesarstvu. Slednja bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Predvidena sta dva roka prijav, prvi se izteče 4. septembra in drugi 6. novembra letos.

Javni razpis P4L – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu mag. Dejan Židan poudarja: »S tem razpisom na ministrstvu nadaljujemo z izpolnjevanjem zavez glede revitalizacije lesnopredelovalne industrije. Če smo z razpisom vezanim na sredstva Načrta za okrevanje in odpornost ciljali na večje investicije v lesno predelavo in spodbudili investicijski cikel lesne industrije v skupni vrednosti cca 85 milijonov evrov, želimo s tem razpisom omogočiti prijavo mikro podjetjem oz. obrtnikom.« Ob tem je poudaril, da je sedaj to že drugi tovrsten razpis pomoči za lesna mikro podjetja: »Jasno želimo pokazati, da se zavedamo njihovega pomena tako za razvoj panoge kot tudi razvoj lokalnega okolja. Tem podjetjem smo tudi prilagodili in poenostavili pogoje in način prijave. Upoštevajoč izkušnje s podobnim razpisom v lanskem letu verjamemo, da bo tudi letošnji razpis spodbudil podjetja za nova vlaganja, ki bodo prispevala k nadaljnji rasti panoge na osnovi naše domače strateške surovine.

Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada je ob tem dejala: »Z razpisom želimo neposredno okrepiti mikro podjetja in jim omogočiti razvojni preboj, posredno pa okrepiti celotno lesnopredelovalno panogo in uporabiti najpomembnejši slovenski naravni vir – les, ki je tudi eden od temeljev evropskega prehoda v nizkoogljično družbo.«

1,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Skupna višina sredstev v okviru javnega razpisa znaša 1,8 milijonov evrov, poudarek pa bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva. Sklad ocenjuje, da lahko z razpoložljivo kvoto razpisanih sredstev podpre predvidoma od 30 do 40 projektov v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.

Za mikro podjetja z enim do deset zaposlenimi

Gre za produkt, ki ga bodo lahko koristila mikro podjetja z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi v lesnopredelovalni panogi.

Vlagatelji so lahko zgolj mikro podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic.

Projekti s področja rabe lesa za energetsko rabo (paleti, sekanci itd.) ter v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno (nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov, peči…itd.) niso upravičeni do prijave na razpis.

Od 15.000 do 70.000 evrov v obdobju dveh let

Mikro podjetja iz lesarske panoge, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada (sklada) zaprosijo za nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Izvajanje razpisa je predvideno v obdobju dveh let, in sicer v 2023 in v 2024.

Sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z investicijami v posodobitev nove tehnološke opreme, digitalizacijo poslovanja za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa ter prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo, znaša maksimalno 60 odstotkov, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
/nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa/

Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev
/zgolj nakup nove programske opreme/

Stroški transporta, montaže in zagona opreme.

Upravičeni stroški morajo nastati, prav tako mora biti projekt zaključen najkasneje do 15. 11. 2023 za podjetja, ki bodo prejela sredstva preko sklada v letu 2023 oz. najkasneje do 15. 10. 2024 za podjetja, ki bodo pridobila sredstva v letu 2024.

Roka za oddajo vlog in vloga ePortal

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi vse ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na sklad na dva prijavna roka in sicer 4. 9. 2023 do 14.00 ure in 6. 11. 2023 do 14.00 ure oziroma do porabe sredstev.

Vlagatelj lahko kandidira za sredstva za sofinanciranje le v enem ob obeh let, v letu 2023 ali v letu 2024. Prav tako bo vlagatelju odobrena največ ena vloga.

Za prijavo na javni razpis mora vlagatelj oddati vlogo na ePortal sklada. Popolnoma digitalizirana ter nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča podjetjem, da vlogo pripravijo samostojno in jo oddajo na ePortal Sklada.

Več informacij o javnem razpisu P4L >>>

Vir: Anton Šijanec, OZS