OOZ Maribor

Smernice nadzorov inšpektorjev Inšpektorata za okolje in energijo v letu 2024

V strateških usmeritvah inšpektoratov, ki jih je potrdila vlada, Inšpektorat za okolje in energijo v letu 2024 načrtuje 6950 nadzorov. Izvedli bodo tudi sedemnajst akcij usmerjenih nadzorov.

Inšpekcija za okolje

Inšpekcija za okolje v letu 2024 načrtuje 5500 inšpekcijskih pregledov. Približno polovica jih bo izvedenih po vnaprej določenem letnem načrtu dela Inšpekcije za okolje, preostali se bo opravili v zvezi s prejetimi pobudami, iz katerih izhajajo morebitne kršitve okoljske zakonodaje. Načrtuje se tudi izvedba osmih koordiniranih akcij usmerjenih nadzorov.

Tako kot že vrsto let zapored, bodo inšpektorji za okolje tudi v letu 2024 sodelovali v skupni akciji usmerjenih nadzorov čezmejnega pošiljanja odpadkov in opremljenosti vozil za prevoz odpadkov z vgrajenim sledilnim sistemom globalnega pozicioniranja (GPS). V sodelovanju s Finančno upravo, Policijo pa tudi s predstavniki tujih nadzornih organov načrtujejo približno 60 skupnih nadzorov na mejnih prehodih, avtocestnih kontrolnih točkah in v pristanišču.

S področja varstva okolja bodo izvedene še naslednje koordinirane akcije:

 • nadzor komunalnih čistilnih naprav, za katere je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) iz pregledov poročil o obratovalnem monitoringu  ugotovila, da presegajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku oziroma druge nepravilnosti, ter nadzor zavezancev, ki na ARSO niso poslali poročila,
 • nadzor naprav, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo in po podatkih ARSO presegajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku oziroma tistih zavezancev, ki na ARSO niso poslali poročila o obratovalnem monitoringu,
 • nadzor naprav, ki po podatkih ARSO presegajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter neskladnosti izvajanja in poročanja zavezancev o trajnih meritvah emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav,
 • nadzor nad zavezanci, ki ARSO niso predložili letnega poročila o polnjenju fluoriranih toplogrednih plinov in zajemu ozonu škodljivih snovi za leto 2022,
 • nadzora nad izvajanjem monitoringa lastnosti goriv na kraju dobave, ki v letu 2021 ali 2022 niso zagotovili monitoringa lastnosti goriv na kraju dobave,
 • nadzor nad upravljavci skladišč trdnih, gorljivih odpadkov na prostem, ki skladiščijo 200 m3 ali več trdnih gorljivih odpadkov na prostem in
 • nadzor urejenosti merilnih mest za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda v skladu z zahtevami predpisov.

Inšpekcija za energijo

Inšpekcija za energijo v letu 2024 načrtuje izvedbo 1300 rednih inšpekcijskih pregledov, v okviru tega šest akcij usmerjenih nadzorov, izredne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav ter vodenje prekrškovnih postopkov, kjer bodo ugotovljene kršitve.

V okviru akcij usmerjenih nadzorov bo Inšpekcija za energijo v letu 2024 izvedla nadzor:

 • nad izvajanjem vzdrževanja na srednje napetostnih omrežjih v skladu z določili kombiniranega operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja,
 • ozemljitvenega sistema na elektro energetskih postrojih (EEP) nad 1kV,
 • obratovanja in vzdrževanja 110 kV omrežja v skladu s Pravilnikom o vzdrževanju EEP in Pravilnikom o upravljanju EEP,
 • izpolnjevanja tehničnih zahtev za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov,
 • izpolnjevanja zahtev za skladiščenje, polnjenje in uporabo utekočinjenega naftnega plina ter
 • izvajanja pregledov notranje plinske napeljave, ki jih je na novo predpisal Zakon o oskrbi s plini.

Inšpekcija za javni potniški promet

Inšpekcija za javni potniški promet v letošnjem letu načrtuje 150 inšpekcijskih pregledov ter dve akciji usmerjenih nadzorov. Prva bo nadzor taksi prevozov glede izpolnjevanja in zagotavljanja enakosti pogojev ter odgovornosti izvajalcev avto taksi prevozov Nadzori se bodo opravljali  v sodelovanju  s Policijo, Uradom za meroslovje, Finančno upravo, Tržnim inšpektoratom ter občinskim inšpektoratom in redarstvom Mestne občine Ljubljana. Akcija se bo izvajala celo leto.

Druga akcija, nadzor prevozov šoloobveznih otrok glede izpolnjevanja in zagotavljanja enakosti pogojev ter odgovornosti izvajalcev posebnih linijskih prevozov, ki se bo izvajala v sodelovanju z Inšpektoratom za infrastrukturo, bo izvedena na koncu in začetku šolskega leta.

Vir:  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

 

 

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor