OOZ Maribor

SPOT članek: Nepovratne spodbude za obnovljene pnevmatike za tovorna vozila in avtobuse


JAVNI POZIV – Subvencija 102SUB-OPN22

ROK ZA ODDAJO VLOGE – Za pnevmatike kupljene in nameščene od 1. 10. 2022 dalje – Do objave zaključka v Ur.l. RS

VELJAVNOST POZIVA – Do objave zaključka v Ur.l. RS

TIP NALOŽBE – Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

ODDAJA VLOGE- Osebno ob uradnih urah ali po pošti – NASLOV IN URADNE URE

V petek, 23.12.2022, je bil v Uradnem listu 161/2022 objavljen nov javni poziv 102SUB-OPN22 za nepovratne finančne spodbude za nakup in montažo obnovljenih pnevmatik pri tovornih vozilih in avtobusih, katerega namen je povečati gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov. Z obnavljanjem pnevmatik se namreč podaljša njihova življenjska doba, kar prispeva k ciljem krožnega gospodarstva, kot je zmanjšanje nastajanja odpadkov in zmanjšanje porabe naravnih virov. Posledično se bo zaradi večje uporabe obnovljenih pnevmatik zmanjšala količina odpadnih pnevmatik ter uporaba surovin in novih materialov, kar bo manj obremenjevalo okolje.

Spodbude so namenjene pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo registrirane dejavnosti in imajo veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga.

Nepovratna spodbuda znaša 60 EUR za posamezno obnovljeno pnevmatiko in bo dodeljena za obnovljene pnevmatike, ki so bile kupljene in nameščene na vozilo od dne 1. 10. 2022 dalje.

VEČ O JAVNEM POZIVU NAJDETE TUKAJPREDMET JAVNEGA POZIVA:

so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže obnovljenih pnevmatik, kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 2019/2144 z dne 27. novembra 2019 o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 325/1 z dne 16. 12. 2019 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2019/2144 o homologaciji za pnevmatike), Uredbi (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 in Uredbi o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09, 84/18 – ZIURKOE in 44/22 – ZVO-2)), ki so bile kupljene in nameščene od 1. 10. 2022 dalje pri vozilih za cestni promet:

− kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 75/11 in 195/21)),

− kategorij N3,

− kategorij M3 ,(razen na prednjih oseh vozil kategorije M3)

− kategorij O3,

− kategorij O4.

NAMEN JAVNEGA POZIVA:

je povečati gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov s spodbujanjem nakupa obnovljenih pnevmatik z namenom zagotavljanja prihrankov energije ter zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu. Z obnavljanjem pnevmatik se podaljša njihova življenjska doba, kar prispeva k ciljem krožnega gospodarstva, kot je zmanjšanje nastajanja odpadkov in zmanjšanje porabe naravnih virov. Posledično se bo zaradi večje uporabe obnovljenih pnevmatik zmanjšala količina odpadnih pnevmatik ter uporaba surovin in novih materialov, kar bo manj obremenjevalo okolje.


Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini (v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki imajo v času nakupa in montaže obnovljenih pnevmatik, ter v času oddaje vloge, registrirano vozilo na ime vlagatelja. Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z drugim odstavkom 19. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno s prvim odstavkom 32.a člena ZPCP-2 za vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:

− cestni tovorni promet,

− mestni in primestni kopenski potniški promet,

− medkrajevni in drug cestni potniški promet.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen ter podpisan obrazec Vloga 102SUB-OPN22 v izvirniku (obrazec vsebuje tudi izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh povezanih družb, ki bo podpisana s strani podjetja, ki nastopa kot upravičena oseba oz. vlagatelj) in obvezne priloge, ki so:

− Certifikat ECE 109, ki ga pridobi podjetje za obnovo pnevmatik pri neodvisnem evropskem uradnem ocenjevalcu;

− račun, na katerem mora biti navedeni naslednji podatki: naziv proizvajalca obnovljene pnevmatike, ki mora biti usklajen s certifikatom iz prejšnje alineje, naziv izdelka oz. ustrezen zaznamek glede obnove (npr. »Retread), homologacijska številka pnevmatike (enaka homologacijski številki proizvajalca obnovljenih pnevmatik), profil izdelka, dimenzija, navedba registrske številke vozila, na katerega so nameščene obnovljene pnevmatike, ki so predmet spodbud;

− v primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, vlagatelj predloži interni delovni nalog o montaži, ki vsebuje podatek o registrski številki vozila, na katero se montaža obnovljenih pnevmatik nanaša ali izpis iz poslovnih knjig vlagatelja, iz katerega je razviden podatek o porabi časa in vrednosti opravljene storitve;

− dokazilo o plačilu vseh priloženih računov za nakup in montažo (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke – ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.);

− kopija veljavnega prometnega dovoljenja za vsa vozila, na katera so bile nameščene obnovljene pnevmatike, ki so predmet nepovratne finančne spodbude;

− izjava o izpolnjevanju zahteve 26. člena Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 16/22);

− potrdilo o plačani okoljski dajatvi za obnovljene pnevmatike, kupljene v tujini;

− izpolnjen Seznam vozil z nameščenimi obnovljenimi pnevmatikami, na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, katerega je potrebno poslati na e-naslov: pnevmatike@ekosklad.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PDF DOKUMENT

PDF dokument JAVNI-POZIV-102SUB-OPN22-za-NS.pdf

ODPRI PRENESI 177KB

PDF DOKUMENT

PDF dokument Vloga-JP102SUB-OPN22-FINAL.pdf

ODPRI PRENESI 221KB

EXCEL PREGLEDNICA

Excel preglednica Priloga_Seznam-vozil-z-nameščenimi-pnevmatikami-102SUB-OPN22-FINAL.xlsx

PRENESI 29KB

PDF DOKUMENT

PDF dokument Vloga-JP102SUB-OPN22-int.pdf

ODPRI PRENESI 221KBČlanek sem pripravila: Janja Vindiš Božičko, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.

Objavljeno dne, 27.12.2022


»Članek je pripravljen v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«


Članki, ki jih najdete na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT svetovanje Podravje ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.


ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

04-07-2024

Karierno središče Maribor, Gregorčičeva ulica 15, Maribor (v živo)

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor