OOZ Maribor

SPOT članek: NOV GRADBENI ZAKON
Državni zbor je 9. decembra 2021 sprejel vsebino novega Gradbenega zakona, z uradno oznako GZ-1. Zakon bo pričel veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu.

Zakon se bo začel uporabljati 1. junija 2022.

Prehodno obdobje za izvajalce del se podaljša do konec leta 2022.

(Izvajalci, ki so na dan začetka uporabe GZ (1.6.2018) opravljali dejavnost gradbeništva in še ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo do 31. decembra 2022 uskladiti s 16. členom tega zakona.).

Namesto dosedanjega »vodje del«, se uvaja naziv VODJA GRADNJE, naziv vodja del pa bo uporablja IZS za ureditev regulacije svojih poklicev (inženirji in tehniki z opravljenim strokovnim izpitom za vodenje del, določeno v 19. členu).

Osnovni pogoji za izvajalca del ostanejo:

(1) Izvajalec mora za opravljanje dejavnosti gradbeništva izpolnjevati naslednje pogoje:

  • kot gospodarski subjekt ima v poslovni register vpisano dejavnost gradbeništva;
  • imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena;
  • – imeti mora sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela, z najmanj enim posameznikom, ki zanj vodi gradnjo (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje).

(2) V dejavnost gradbeništva iz prejšnjega odstavka se ne šteje izvajanje tistih zaključnih gradbenih del, ki nimajo pomembnega vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev.

(3) Zavarovanje odgovornosti za škodo iz druge alineje prvega odstavka tega člena mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

(4) Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

(5) Izvajalec, ki prevzame izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta, mora za vodenje gradnje imenovati pri sebi zaposlenega pooblaščenega strokovnjaka ali posameznika z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje s področja graditve, in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

(6) Izvajalec, ki prevzame izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta, mora za vodenje gradnje imenovati pri sebi zaposlenega posameznika, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka ali ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Po novem Gradbenem zakonu, se v imenik vodij gradenj na OZS vpisujejo samo mojstri.

Vodenje gradnje opravlja posameznik, ki je pooblaščeni strokovnjak v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, vodja del ali gradbeni delovodja, v skladu z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, ali mojster s področja gradbeništva v skladu z zakonom, ki ureja obrt.

Mojster s področja gradbeništva je vpisan v imenik pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS), če v skladu z zakonom, ki ureja obrt, izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela.

Pridobljene pravice in podaljšanje prehodnega obdobja (152. člen)

(pridobljene pravice izvajalcev, vodij del in gradbenih inšpektorjev)

(1) Izvajalci, ki so na dan začetka uporabe GZ opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo do 31. decembra 2022 uskladiti s 16. členom tega zakona.

(2) Ne glede na drugi odstavek 18. člena tega zakona lahko pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje iz predpisov, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, vodi gradnjo tudi nosilec dejavnosti, ki je bil vpisan v imenik vodij del pri OZS pred začetkom uporabe tega zakona.

Povezava na nekaj dodatnih vsebin pomembnih za izvajalce del:  Novi Gradbeni zakon -povzetek.

Vsa ostala določila novega Gradbenega zakona (GZ-1), ki je dokaj obširen, saj vsebuje 159 členov je mogoče prebrati v Uradnem listu RS.Povzeto po: Janko Rozman, Sekcija gradbincev OZS


Članek sem pripravila: Janja Vindiš Božičko, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.

Objavljeno dne, 27.12.2021


»Članek je pripravljen v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor