OOZ Maribor

SPOT članek: Novosti, ki jih prinaša novela ZDavP-2N


V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 163/22, z dne 27. 12. 2022, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2N), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 28. 12. 2022.

Pomembne novosti, ki jih prinaša novela ZDavP-2N za podjetnike

Razkritje podatkov upravičeni osebi (19. člen ZDavP-2) – K 2. členu ZDavP-2N 

Prva sprememba tega člena se nanaša na dodatne podatke o davčnem zavezancu, ki se lahko razkrijejo upravičeni osebi, če ta potrebuje te podatke za izpolnitev obveznosti, in sicer podatek o osebnem imenu in rezidentskem statusu davčnega zavezanca.

Nadalje se na novo določa ureditev, na podlagi katere sme davčni organ delodajalcu zaradi obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov razkriti podatke o osnovi za to nadomestilo in številu ur, na katere se ta osnova nanaša. Delodajalec bo te podatke pridobil preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom (SPOT) na osnovi dokazila o delavčevi začasni zadržanosti od dela (eBOL). FURS bo za ta namen zagotavljal relevantne podatke iz obračunov davčnih odtegljajev in obračunov prispevkov za socialno varnost. Portal SPOT bo predstavljal tehnično rešitev za to razkritje podatkov, ki bo vzpostavljena do 1. 7. 2023.

Obračun davčnega odtegljaja (57. člen ZDavP-2) – K 4. členu ZDavP-2N 

Določa se obvezna elektronska oddaja obračunov davčnega odtegljaja tudi za delodajalce – fizične osebe. Za izplačila dohodkov iz delovnega razmerja obdobje od januarja 2023 dalje morajo tudi delodajalci – fizične osebe, kot plačniki davka, predlagati novi REK-O obrazec (dosedanji REK-1f obrazec se namreč z uvedbo REK-O ukinja in ga ti plačniki davka zadnjič predložijo za izplačilo dohodkov iz delovnega razmerja za december 2022). Za REK-O je predvidena izključno elektronska oddaja.

Avtomatična izmenjava podatkov (248. člen ZDavP-2) – K 11. členu ZDavP-2N 

 Prvi odstavek 248. člena določa, da si pristojni organi držav članic EU z avtomatično izmenjavo podatkov izmenjujejo podatke o dohodkih iz zaposlitve, produktih življenjskih zavarovanj ter lastništvu nepremičnin in iz njih izhajajočih dohodkih. S spremembo tega odstavka se je k navedenim kategorijam dodala nova kategorija podatkov, ki bo predmet t.im. DAC1 avtomatične izmenjave, in sicer gre za podatek o dohodkih iz prenosa premoženjskih pravic (licenčninah), torej za podatek o prihodkih, ki izhajajo iz intelektualne lastnine. Definicija licenčnin je enaka, kot je določena v Direktivi 2003/49/EC o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic, v točki (b) člena 2.

S spremembo 248. člena se določa tudi, da se bo v okviru DAC1 avtomatične izmenjave poročal tudi podatek o davčni številki, če bo na voljo ter obveznost pristojnega organa, da vsako leto obvesti Evropsko komisijo o vseh kategorijah dohodkov in premoženja, v zvezi s katerimi sporoča podatke o rezidentih druge države članice.

  

Avtomatična izmenjava podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih (248.a člen ZDavP-2) – K 12. členu ZDavP-2N 

S spremembo 248.a člena ZDavP-2 se jasneje določa obveznost sporočanja povzetka vsebine vnaprejšnjega davčnega stališča s čezmejnim učinkom ali vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, vključno z opisom zadevnih poslovnih dejavnosti ali transakcij ali niza transakcij in vseh drugih informacij, ki bi pristojnemu organu lahko pomagale pri oceni morebitnega davčnega tveganja ter rok poročanja. Podatki o vnaprejšnjih davčnih stališčih in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih se sporočajo nemudoma po izdaji, spremembi ali obnovitvi, najpozneje pa v treh mesecih po preteku polovice koledarskega leta, v katerem so bila vnaprejšnja davčna stališča s čezmejnim učinkom ali vnaprejšnji cenovni sporazumi izdani, spremenjeni ali obnovljeni.

Avtomatična izmenjava podatkov, ki jih sporočajo operaterji platform (248.č člen ZDavP-2) – K 13. členu ZDavP-2N

Z novim 248.č členom se ureja avtomatična izmenjava podatkov, ki jih sporočajo operaterji platform. Pristojni organ z avtomatično izmenjavo pristojnemu organu države članice, v kateri je prodajalec, o katerem se poroča, rezident (če prodajalec, o katerem se poroča, opravlja storitve najema nepremičnin, pa tudi pristojnemu organu države članice, v kateri se nahaja nepremičnina), sporoči določene podatke o vsakem prodajalcu, o katerem se poroča. Sporočanje se izvede v dveh mesecih po koncu poročevalnega obdobja – to je v enem mesecu po izteku roka za poročanje operaterjev, ki je določen na dan 31. januarja v letu, ki sledi poročevalnemu obdobju. Za lažjo avtomatično izmenjavo podatkov in učinkovitejšo rabo virov bo izmenjava informacij potekala elektronsko, prek obstoječega skupnega komunikacijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: omrežje CCN), ki ga je razvila Evropska komisija.

Sodelovanje v postopku pobiranja davkov in sočasni davčni nadzor (251. člen ZDavP-2) – K 14. členu ZDavP-2N

Zaradi sprememb načina dela in komuniciranja v času epidemije, zakonska določba omogoča mednarodno sodelovanje tudi preko elektronskih komunikacijskih sredstev. Uradne osebe po novem v okviru mednarodnega sodelovanja opravijo tudi razgovore s posamezniki in preučijo dokumentacijo. Podrobneje se tudi določuje rok za podajo odgovora na prejeto zaprosilo za sodelovanje v postopku pobiranja davkov ter za sočasni davčni nadzor.

Skupni davčni nadzor (251.a člen ZDavP-2) – K 15. členu ZDavP-2N 

Z namenom učinkovitejšega mednarodnega sodelovanja, ZDavP-2N na novo uvaja skupni davčni nadzor, ki ga skupaj izvajajo pristojni organi dveh ali več držav članic. Določba podrobneje opredeljuje postopek ter pooblastila uradnih oseb, ki sodelujejo v skupnem davčnem nadzoru.

Obveščanje in poročanje Evropski komisiji (253.b člen ZDavP-2) – K 18. členu ZDavP-2N

V prvem odstavku 253.b člena, ki ureja obveščanje in poročanje Evropski komisiji, se je točka b) dopolnila s sklicem na 248.č člen, ki ureja poročanje informacij, ki jih sporočijo operaterji platform. Poleg tega se je določilo poročanje informacij o upravnih in drugih stroških in koristih povezanih z opravljenimi izmenjavami, ter vseh morebitnih sprememb, tako za davčne uprave kot tudi za tretje osebe.

Plačevanje predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti (298. člen) – K 25. členu ZDavP-2N

Namen spremembe 298. člena ZDavP-2 je poenotenje roka za plačilo predhodne akontacije dohodnine in obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost ter posledično možnost plačila predhodnih akontacij in prispevkov za socialno varnost z enim plačilnim nalogom. Rok za plačilo predhodne akontacije dohodnine se tako na podlagi spremenjenega 298. člena ZDavP-2 prestavi na najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Uveljavljanje dejanskih stroškov od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (329.a člen ZDavP-2) – K 27. členu ZDavP-2N

Na podlagi dosedanje ureditve je moral zavezanec, ki uveljavlja dejanske stroške od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, pisni zahtevek vložiti do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto. Na podlagi nove ureditve se tovrstni pisni zahtevek vloži do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, kar predstavlja poenotenje roka z napovedjo dohodkov iz oddajanja premoženja v najem.

Odlog ugotavljanja davčne obveznosti (331. člen ZDavP-2) – K 28. členu ZDavP-2N

S predlogom se odpravlja nepravilnost v 331. členu zvezi s sklicevanjem. Namreč, pravilno sklicevanje se nanaša na vročitev odločbe iz tretjega odstavka 331. člena: če bo davčni organ izdal odločbo, v kateri ne odobri odloga, bo davčni zavezanec moral vložiti napoved v desetih dneh od vročitve odločbe oziroma do roka iz tretjega odstavka 326. člena.

Izračun prispevkov za socialno varnost (352. člen ZDavP-2) – K 31. členu ZDavP-2N

S spremembo četrtega odstavka 352. člena ZDavP-2 se določa, da tudi delodajalec, ki ni plačnik davka v skladu z 58. členom ZDavP-2, kot zavezanec za prispevke opravi izračun prispevkov sam v obračunu davčnega odtegljaja. S Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev je namreč določeno, da se od 1. 1. 2023 dalje tudi dosedanji Pnipd obrazec združi z REK-O obrazcem.

Akontiranje davka po davčnem obračunu (371. člen ZDavP-2) – K 33. členu ZDavP-2N

Enako kot pri 25. členu te novele, ki spreminja rok za plačilo predhodne akontacije dohodnine (298. člena ZDavP-2), se tudi rok za plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb prestavi na najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Vse ostale spremembe ZDavP-2 preverite TUKAJ


Članek sem pripravila: Janja Vindiš Božičko, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.

Objavljeno dne, 28.12.2022


»Članek je pripravljen v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«


Članki, ki jih najdete na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT svetovanje Podravje ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.


ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor