OOZ Maribor

SPOT članek: PREDVIDENE SPREMEMBE PRI POSLOVANJU Z DRŽAVNO UPRAVOUvajanje poenostavitev v poslovanju državne uprave in s tem tudi v življenje podjetnikov, je proces, ki naj bi se izvajal že vsa leta, toda podjetniki niso opazili velikih sprememb. Po eni strani je to razumljivo, saj v primerjavi s sedanjim stanjem, ko predloge poenostavitev predstavljajo in se o njih pogovarjajo, so v preteklosti ti predlogi najverjetneje naleteli na številna nasprotovanja.

V strateškem svetu za debirokratizacijo so se odločili, da pripravijo prvi zakon o debirokratizaciji, v katerega so vnesli poenostavitve, za katere menijo, da bi jih bilo možno uvesti, ob tem pa že pripravljajo naslednje. Zaradi tega je ta trenutek pomembno, da državni zbor sprejeme ta zakon, s katerim bodo prebili led in naredili prvi premik k poenostavitvam, ki bodo z vsakim novim zakonom bolj smele.Predlogi Strateškega sveta

Strateški svet za debirokratizacijo je bil ustanovljen maja 2020 in takoj po ustanovitvi je pričel z delom. Pri pripravi predlogov je sodelovalo več kot trideset predstavnikov različnih ustanov. Med njimi so bili tudi predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Po obsežnem delu so delovne skupine in strateški svet pripravili predloge poenostavitev, ki so bili predstavljeni javnosti na novinarski konferenci dne 16. 9. 2020.

Od prvotnih 28 predlogov strateškega sveta na davčnem področju je do danes realiziranih oziroma je realizacija v teku pri štirinajstih predlogih, kar pomeni, da je v enem letu realizirana oziroma je v fazi realizacije polovica predlogov strateškega sveta na področju davkov, in to so:

 1. Uvedba enega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne prispevke.
 2. Uvedba enega REK-obrazca za vse vrste dohodkov.
 3. Skrajšanje roka, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala, z 20 let na 15 let.
 4. Znižanje stopnje davka od dohodkov iz kapitala z 27,50 % na 25,00 %.
 5. Oddajanje nepremičnin v najem – odprava uveljavljanja dejanskih stroškov, zvišanje normiranih odhodkov s 15,00 % na 30,00 % in znižanje stopnje dohodnine s 27,50 na 25,00 % oziroma še večja poenostavitev z uvedbo 15-odstotne stopnje in brez normiranih odhodkov.
 6. Izenačitev datuma plačila akontacije dohodnine in socialnih prispevkov pri samostojnih poklicih, ki bi po novem bil 20. v mesecu za pretekli mesec.
 7. Zvišanje letne splošne dohodninske davčne olajšave s 3500,00 na 4.000,00 evrov.
 8. Poenostavitev pri obračunu potnih stroškov za prevoz na delo in z dela, ki bi se povrnili v višini 0,1 evra za en kilometer.
 9. Uvedba enostavne obdavčitve zaslužkov pri vnovčenju virtualnih valut.
 10. Ukinja se obveznost tiskanja računov v maloprodaji. Račun bodo prodajalci natisnili le, če bo kupec to zahteval.
 11. Zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, in to z 0,5 % na 1,0 %.
 12. V primeru spornih odločitev v fazi davčnih postopkov omejiti samostojnost finančnih inšpektorjev in del odločanja v davčnem postopku prenesti na direktorje finančnih uradov.
 13. Boljša dostopnost do zaposlenih Fursa v času uradnih ur.
 14. Premik datuma izplačila plač v državni upravi s 5. v mesecu na 15. v mesecu, saj se bo na ta način izvedla velika poenostavitev pri obračunavanju stroškov, ki se izplačujejo ob izplačilu plače.

Ti primeri so dokaz, da se v Sloveniji lahko izvedejo poenostavitve le, če se to želi in seveda, če so predlagane poenostavitve izvedljive.

Takoj po predstavitvi predlogov vseh treh delovnih skupin je strateški svet pričel obravnavo prispelih predlogov za poenostavitve in že 28. 11. 2020 je bil pripravljen prvi osnutek Zakona o debirokratizaciji, katerega je vlada sprejela dne 18. 3. 2020 in ga posredovala v Državni zbor Republike Slovenije. Zakon, s katerim se predlagajo spremembe štirinajstih zakonov, je trenutno v drugem branju in pričakujejo, da bo sprejet do konca tega leta.Predvidene spremembe

V Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) in Zakon o centralnem registru prebivalstva (ZCRP) se dodajajo podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu, ki bodo omogočali hitrejši in učinkovitejši kontakt uradnih oseb s posamezniki ter vročanje pošiljk posameznikom, ki se bodo odločili za ta način poslovanja. Gre za prostovoljno posredovanje podatka o elektronskem naslovu in mobilni številki. To pomeni, da bodo ta dva podatka posredovali le tisti, ki bodo želeli pošiljke prejemati elektronsko.

V Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) se ukinja žig, ki pa se bo še naprej uporabljal le v mednarodnih zadevah, ko mednarodni dogovori zahtevajo uporabo žiga. V poslovanju državne uprave pa se žig ne bo več uporabljal.

Prav tako se ukinja pisanje datuma z besedo, ko prevzemate pošiljke. V kolikor bo zakon sprejet, bo ob prevzemu pošiljk dovolj vpisati datum prejema s številkami.

V Zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) se ukinja letne izjave izvedencev, sodnih tolmačev in sodnih cenilcev ministrstvu  za pravosodje o ažurnosti njihovih podatkov. Spremembe bodo poročali le takrat, ko do spremembe pride.

V Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) se olajšuje sklepanje pogodb med javnim sektorjem in poslovnimi subjekti, tako da se izjavo ponudnika o nepovezanosti s predstojnikom javne osebe pridobi le v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva in javnega naročila (po ZJN-3 in po ZJNPOV), ne pa tudi v postopku sklepanja čisto vsake pogodbe.

V Zakonu o ohranjanju narave (ZON) se bo omogočilo, da bo naloge upravljanja zavarovanega območja lahko izvajal tudi ustanovitelj sam ter omogočilo izvajanje naravovarstvenega nadzora tudi občinski ali medobčinski upravi.

Zakon o športu (ZŠpo-1) ukinja dvojno preverjanje izpolnjevanja pogojev polnoletnosti in najmanj srednje poklicne izobrazbe pri vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu.

V Zakonu o uradnem listu se predvideva postopna vzpostavitev Uradnega registra Republike Slovenije, kjer bodo objavljena uradna prečiščena besedila državnih predpisov, za katere bo veljalo načelo zaupanja v avtentičnost njihovih besedil. Uradni register, katerega bo vodila družba Uradni list, bo vseboval vse veljavne državne predpise.Povzeto po mag. Ivan Simič


Članek sem pripravila: Janja Vindiš Božičko, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.

Objavljeno dne, 27.12.2021


»Članek je pripravljen v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor