OOZ Maribor

Spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

V Uradnem listu številka 42 z dnem 7.4.2023, so bile objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D).

Na novo se opredeljuje informativni list o pogojih in elementih zaposlitve ali dela, izdanega na podlagi soglasja za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja ali modre karte EU, ali izdanega na podlagi soglasja za zamenjavo. V zakonskem določilu je na novo opredeljen sedmi člen omenjenega zakona, saj soglasje upravne enote k enotnem dovoljenju ne bo več potrebno. Po novem bo Zavod RS za zaposlovanje podal soglasje k zamenjavi; potrdilo o izpolnjevanju pogojev, določenih s tem zakonom. Tega bo podal k zamenjavi delovnega mesta, zamenjavi delodajalca, ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih, v času enotnega dovoljenja.

Določbe zgoraj omenjenega zakona se ne bodo uporabljale za tujce, ki se bodo zaposlili pri delodajalcih s področja javnega sektorja, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, v javnih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo odraslih oseb in ostalih javnih zavodih.

Zakon izrecno določa prepoved opravljanja drugega dela kot tistega, za katerega je bilo v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU podano soglasje za zamenjavo, ali za katerega je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo. Tujci, ki imajo v skladu z omenjenim zakonom prost dostop do slovenskega trga dela pa lahko opravljajo vsa dela v okviru registriranih dejavnosti delodajalca ali poslovnega subjekta ter druge posle, potrebne za obstoj in opravljanje dejavnosti, ki pa ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti.

Na novo je določen 30 dnevni rok, ko bo tujec v času veljavnosti enotnega dovoljenja lahko zamenjal delodajalca ali se zaposlil pri dveh ali več delodajalcih, a le na podlagi soglasja za zamenjavo, ki ga bo  predhodno izdal Zavod RS za zaposlovanje.

Torej, na podlagi informativnega lista in veljavnega enotnega dovoljenja ali modre karte EU bo lahko tujec zamenjal delovno mesto, zamenjal delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih. Zavod RS zaposlovanje lahko tudi soglasje zavrne, če je delodajalcu, tujemu delodajalcu, naročniku dela ali tujcu prepovedano zaposlovanje, samozaposlovanje ali delo na podlagi 42. člena tega zakona.

Naj opozorimo, da je enotno dovoljenje tujca, izdano ali podaljšano na podlagi soglasja za zaposlitev, ter soglasja za zamenjavo. Ti sta vezani na zaposlitvene potrebe delodajalca. Na tej podlagi se sme tujec zaposliti le pri delodajalcu, ki je v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljena oziroma izdaje soglasja za zamenjavo izpolnjeval zakonske pogoje za zaposlitev tujca. Soglasje k zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu, Zavod RS za zaposlovanje izda, če so izpolnjeni pogoji iz 1. in 7. točke prvega odstavka 17. člena zgoraj omenjenega zakona.

V primeru, ko se tujec želi zaposliti pri dveh ali več delodajalcih Zavoda RS za zaposlovanja poda soglasje k zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih, če ima tujec najmanj visokošolsko izobrazbo in so izpolnjeni naslednji pogoji in sicer da:

–   je od dneva vključitve v obvezna socialna zavarovanja na podlagi prve zaposlitve pretekel najmanj en mesec;

–  so izpolnjeni pogoji iz 17. člena tega zakona;

–  je sklenjen sporazum med novimi delodajalcem, tujcem in delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen.

Tujec pa se lahko tudi z veljavnim enotnim dovoljenjem, izdanim na podlagi soglasja do izteka veljavnosti enotnega dovoljenja zaposli pri istem delodajalcu na podlagi soglasja za zamenjavo brez preverjanja pogojev iz 17. člena zakona. V primeru, ko pa gre za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih Zavod RS za zaposlovanje poda soglasje za zamenjavo, če so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v četrtem odstavku 19. člena. Prav tako se lahko tujec po izteku veljavnosti enotnega dovoljenja zaposli pri delodajalcu, pri katerem se je usposabljal, izpolnjeval ali opravljal pripravništvo, na podlagi novega enotnega dovoljenja. Zavod RS za zaposlovanje pa poda soglasje k novemu enotnemu dovoljenju, če je izpolnjen pogoj iz 1. točke prvega odstavka 17. člena, ki ga zakon predpisuje.

Zavod RS za zaposlovanje lahko v času veljavnosti enotnega dovoljenja ali modre kare EU umakne soglasje k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali soglasje za zamenjavo in sicer če:

  • je v zvezi z delom tujca, za katerega je bilo dano predmetno soglasje, delodajalcu, naročniku dela ali tujemu delodajalcu pravnomočno izrečna globa na podlagi 50. ali 58. člena tega zakona;
  • je v zvezi z delom tujca, za katerega je bilo dano predmetno soglasje, delodajalcu ali naročniku dela pravnomočna izrečena globa na podlagi 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja dela na črno;
  • pristojni organ s pravnomočno odločbo ugotovi še preostale kršitve.

Zakonske spremembe so začele veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Te pa se pričnejo uporabljati tri mesece po njegovi uveljavitvi, razen nove 20. točke drugega odstavka in nove 9. točke tretjega odstavka 5. člena ter spremenjene 8. točke drugega odstavka 6. člena zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitev tega zakona. Do začetka uporabe tega zakona, razen spremenjenih in dopolnjenih določb iz prejšnjega stavka se uporabljajo določbe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21. uradno prečiščeno besedilo.

Vir:  OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

2024-03-14

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-02-03

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR

Podgorica, Nikšič (Črna Gora)

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor