OOZ Maribor

Spremembe Pravilnika o merilih sorazmernosti (dopolnjeno 23.4.2021)

Prizadevanja OZS po spremembah izračuna upada prihodkov so končno obrodila sadove. V UL RS št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021 je bil objavljen Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. Pravilnik prinaša nova kriterija za ugotavljanje upada prihodkov in sicer izračun upada glede na povprečno število zaposlenih in upad prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč.

Blog dopolnjujemo s pojasnili FURS (23.4.2021).

Na podlagi prejetih pojasnil FURSa je večina dilem odpravljenih. Odprto ostaja le eno, zelo pomembno vprašanje:

Način in postopek vlaganja zahtevkov zavezancev, ki zadostnega upada prihodkov na podjetje niso dosegli, so pa skladno z novimi kriteriji po Pravilniku upravičeni do pomoči iz naslova temeljnega dohodka za obdobje oktober 2020 – marec 2021 in povračil nadomestil za čakanje na delo od 1. 6. 2020 do 31. 1. 2021. 

Dejstva:

  • Pravilnik velja le za ukrep čakanja na delo in temeljni dohodek po PKP3, PKP4 in PKP5
  • Nova kriterija se NE uporabljata za izračun upada prihodkov po PKP 2 (obdobje 13. 3. – 31. 5. 2020) za ukrep čakanja na delo in oprostitev plačila prispevkov v zvezi s čakanjem na delo ter ukrep temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene. Zahtevan upad prihodkov v tem obdobju je več kot 10%, pri čemer primerjamo prihodke podjetja v letu 2020 napram 2019;
  • Nova kriterija se NE uporabljata za izračun upada prihodkov po PKP 8 (čakanje na delo od 1. 2. 2021 dalje). Za čakanje na delo od 1. 2. 2021 do 31. 5. 2021 (če ukrep ne bo podaljšan) velja več kot 20% upad prihodkov v letu 2021 primerjaje z letom 2020 ali 2019 (kar je za zavezanca ugodneje);
  • Med prihodke vštevamo čiste prihodke od prodaje, ugotovljene po pravilih računovodenja (IPI AOP 110) in nadomestila iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo;
  • Zavezanci, ki so oddali vlogo za vračilo pomoči in dosegajo zadosten upad po novih kriterijih, vlogo za vračilo umaknejo. Opis postopka:

V kolikor zavezanec na podlagi spremenjenega pravilnika ugotovi, da prejetih pomoči (povračila nadomestila plač na začasnem čakanju na delo) ni dolžan vrniti, zavezanec že vloženo izjavo umakne na način, da preko portala eDavki odda prazno izjavo. Izjave za vračilo mesečnega temeljnega dohodka upravičenec ne more umakniti prek portala eDavki, ampak mora o tem obvestiti FURS (najlažje na način, da javi v center za informiranje, lahko pa tudi pisno).

Pojasnila FURSa:

  • Ali lahko upad prihodkov izračunamo po kriteriju, ki je za zavezanca ugodnejši?

Da. Izpolnjevanje pogojev po kateremkoli izmed navedenih kriterijev pomeni, da upravičencu pomoči ni potrebno vračati.

  • Ali pri kriteriju povprečno število zaposlenih upoštevamo nosilca dejavnosti?

Pri izračunu glede na povprečno število zaposlenih se upošteva tudi samozaposlenega, saj število 1 za katero se poveča število zaposlenih v posameznem obdobju, predstavlja samozaposleno osebo. Samozaposleno osebo se pri izračunu upada prihodkov glede na povprečno število zaposlenih upošteva ne glede na vključenost v zavarovanje.

  • Se nova kriterija upoštevata tudi, če zavezanci niso poslovali celotno leto 2019 in/ali 2020?

Da. Upravičenost do pomoči na podlagi pravilnika o sorazmernosti se v primeru zavezanca, ki ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020 lahko ugotavlja na podlagi upada prihodkov:

– upada prihodkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019

– upada prihodkov glede na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2019

– upada prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede na prihodke na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2019.

  • Se v osnovnih sredstvih upoštevajo le opredmetena osnovna sredstva, brez zemljišč?

Upoštevajo se opredmetena osnovna sredstva, AOP 010. Neopredmetena dolgoročna sredstva niso vključena v izračun.

1. Izračun upada prihodkov glede na povprečno število zaposlenih

Zavezancem pomoči ne bo potrebno vračati, v kolikor bodo izkazali zadosten upad prihodkov glede na povprečno število zaposlenih. Povprečno število zaposlenih se izračuna za posamezno obdobje na dve decimalki na način, da število delovnih ur v breme delodajalca delimo s številom možnih delovnih ur. V delovne ure vključimo tudi ure za katere so delodajalci prejeli nadomestilo plače (čakanje na delo, skrajšan delovni čas, bolniška odsotnost, ipd …).

Če so zavezanci poslovali v letu 2019 in 2020 upad izračunamo na način

* d.o.o. – prihodki/povprečno število zaposlenih

* s.p. – prihodki/(povprečno število zaposlenih + 1)

Če niso poslovali v 2019

* prihodki v letu 2020 do 12. 3. 2020/povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 12. 3. 2020

* prihodki v letu 2020 do 31. 8. 2020/povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. 8. 2020

2. Izračun upada prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč

Zavezancem pomoči ne bo potrebno vračati v kolikor bodo izkazali zadosten upad prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč. Upoštevamo sedanjo vrednost iz bilance stanja na zadnji dan posameznega primerjalnega obdobja.

Formula:

Če so zavezanci poslovali v letu 2019 in 2020 upad izračunamo na način

prihodki/(vrednost OS, brez zemljišč +1)

Če niso poslovali v 2019

* prihodki v letu 2020 do 12. 3. 2020/vrednost OS, brez zemljišč na dan 12.3.2020 + 1

* prihodki v letu 2020 do 31. 8. 2020/vrednost OS, brez zemljišč na dan 31. 8. 2020 + 1

Primer izračuna upada prihodkov

Zavezanec je posloval v letu 2019 in 2020. V obdobju od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 so bili delavci na čakanju na delo. Lahko na osnovi spodnjih podatkov obdrži prejeto pomoč?

Zavezanec dosega več kot 20% upad prihodkov glede na povprečno število zaposlenih, zato mu prejete pomoči ni potrebno vrniti.

A prihodki od prodaje 2019

70.000

B prihodki od prodaje 2020

75.000

C povprečno število zaposlenih 2019

3,17

D povprečno število zaposlenih 2020

5,02

E OOS, brez zemljišč 31.12.2019

8.000

F OOS, brez zemljišč 31.12.2020

9.700

1. Upad prihodkov od prodaje
(1-B/A)*100

-7%

2. Upad prihodkov od prodaje glede na povprečno število zaposlenih
(1-(B/D)/(A/C))*100

32%

3. Upad prihodkov od prodaje glede na OOS, brez zemljišč
(1-(B/F)/A/E))*100

12%

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

04-07-2024

Karierno središče Maribor, Gregorčičeva ulica 15, Maribor (v živo)

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor