OOZ Maribor

Spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)

V Uradnem listu RS št. 39/2022 z dne 21. 3. 2022 je objavljena novela Zakona o dohodnini. Novela zakona prinaša postopen dvig splošne olajšave, razbremenitev dohodkov iz kapitala, spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost in boniteti za osebno vozilo na električni pogon, hkrati pa se v zakon prenašajo tudi spremembe pri olajšavah za samostojne podjetnike.

1. Razbremenitev dohodkov iz delovnega razmerja

a) Postopen dvig splošne olajšave prinaša ob enaki bruto plači višje neto izplačilo

tabela

tabela

b) Znižuje se stopnja obdavčitve v petem dohodninskem razredu iz 50% na 45%

c) Spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost

Plačilo za poslovno uspešnost bo neobdavčeno do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS oziroma do višine 100% povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za delavca ugodneje. Plačilo za poslovno uspešnost je lahko izplačano v denarju ali v naravi, enkrat ali večkrat letno.

d) Boniteta za osebno vozilo na električni pogon je enaka nič

e) Uvaja se dodatna olajšava v višini 1.500 EUR/leto za rezidenta po dopolnjenem 70 letu starosti in rezidenta, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let in ga upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.

2. Razbremenitev dohodkov iz dejavnosti

a) Izvzem oproščenih prispevkov iz davčne osnove

Obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih plačuje za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi RS ali samoupravna lokalna skupnost, se ne štejejo za prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca. Sprememba se uporablja že za leto 2021, zato jo lahko zavezanci upoštevajo pri pripravi davčnega obračuna za leto 2021. Več preberite tu.

b) Spremembe pri olajšavah

Uvajajo se spremembe pri olajšavah za zaposlovanje, olajšavah za donacije, olajšavi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, uvaja se nova olajšava za vlaganja v digitalni in zelenih prehod, kot jih poznamo iz ZDDPO-2.

3. Razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala

a) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Normirani odhodki bodo znašali 10%, stopnja obdavčitve pa se znižuje iz 27,5% na 15%.

tabela

b) Dohodek iz kapitala

Znižuje se stopnja obdavčitve iz 27,5% na 25% in skrajšuje obdobje za obdavčitev. Po dopolnjenih 15 letih imetništva bo odsvojitev kapitala neobdavčena.

c) Odločitev zavezanca glede obdavčitve

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz kapitala sta obdavčena cedularno (dokončno). Skladno z novelo zakona pa se zavezanec lahko odloči o vštevanju omenjenih dohodkov v letno davčno osnovo, pri čemer odločitev uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun.

Novela zakona je pričela veljati z današnjim dnem, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor