OOZ Maribor

Strateške usmeritve in prioritete dela Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2024

Gradbena inšpekcija bo v letu 2024 izvedla 6500 inšpekcijskih nadzorov, geodetska približno 100, rudarska 250, Inšpekcija za naravo in vode pa 750 inšpekcijskih nadzorov. V okviru teh nadzorov bodo inšpektorji izvedli 13 akcij usmerjenih nadzorov. Poleg tega bodo opravljali izredne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav ter vodili prekrškovne postopke in postopke upravnih izvršb.

Načrtovane naloge Gradbene inšpekcije v letu 2024

V letu 2024 je predvidenih 6.500 inšpekcijskih pregledov. Gradbeni inšpektorji nemudoma opravljajo redne nadzore v zadevah, kjer je potrebno zaščititi javni interes (zadrževanje večjega števila ljudi, objekti z vplivi na okolje, nevarnost za življenje, zdravje in splošno premoženje) ter redne nadzore v okviru usmerjenih akcij. Gradbena inšpekcija bo tudi nemudoma obravnavala prijave in zadeve iz katerih je razbrati, da je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti.

Akcije

 • Gradbeni inšpektorji bodo v akciji usmerjenih nadzorov z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali, ali je bilo za gradnjo pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem.
 • Druga akcija usmerjenih nadzorov bo namenjena nadzorom nad vgrajevanjem konkretnih gradbenih proizvodov (krivljena armatura, konstrukcijski les, bitumenski trakovi za hidroizolacijo) v objekt ter opremljenosti teh proizvodov z dokazili o ustreznosti.
 • V tretji akciji usmerjenih nadzorov bodo gradbeni inšpektorji preverjali prijavo začetka gradnje, predpisano dokumentacijo za izvedbo gradnje in imenovanje nadzornik ter izpolnjevanje bistvenih zahtev gradnje.
 • Četrta usmerjena akcija je namenjena nadzoru nad delom udeležencev pri graditvi objektov, označitvijo in zaščito gradbišč. V sklopu akcije Nadzor nad delom udeležencev pri graditvi objektov je načrtovan tudi skupni ogled Gradbene inšpekcije in Uprave za jedrsko varnost pri gradnji novega odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini, v kolikor bo gradnja začeta.
 • V usmerjeni akciji nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov bodo gradbeni inšpektorji preverjali, ali se objekti uporabljajo brez uporabnih dovoljenj ter ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objektov, zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov.
 • Gradbeni inšpektorji iz Območne enote Maribor bodo na svojem območju, skupaj z inšpektorji za delo, pregledali 10 večjih gradbišč.

Načrtovane naloge Geodetske inšpekcije

V letu 2024 bo geodetska inšpekcija opravila okoli 100 inšpekcijskih  pregledov. Prioritetno bodo obravnavane prijave in zadeve iz katerih je razbrati, da je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti. Načrtuje turi dve usmerjeni akciji nadzorov.

 • V prvi bodo obravnavani predlagani in ugotovljeni prekrški v zvezi z evidentiranjem stavb ali delov stavb v kataster stavb oziroma register nepremičnin,
 • v drugi pa bo izveden bo nadzor nad 20 naključno izbranimi podjetji, ki opravljajo geodetsko dejavnost.

Načrtovane naloge Inšpekcije za naravo in vode

V letu 2024 Inšpekcija za naravo in vode predvideva izvesti 750 inšpekcijskih pregledov. V okviru teh pregledov  bodo izvedene tudi štiri akcije usmerjenih nadzorov, in sicer:

 • nadzor vožnje v naravnem okolju skupaj s Policijo,
 • nadzor posegov, za katera so bila izdana naravovarstvena soglasja na zavarovanih območjih,
 • nadzor rabe vode iz vrtin na vodovarstvenih območjih. Akcija je namenjena odrivanju nelegalnih vrtin in tudi preprečevanju prekomernega črpanja vode iz legalnih vrtin.
 • nadzor zadrževanja prosto živečih vrst v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti.

Načrtovane naloge Rudarske inšpekcije

Rudarska inšpekcija bo ob upoštevanju ocene tveganja na svojem delovnem področju, prioritetno v večjem obsegu izvedla nadzore na naslednjih področjih:

 • nadzor nad nosilci rudarske pravice in izvajalci rudarskih del
 • nadzor nad nezakonitimi rudarskimi deli, ki se izvajajo na zemljiščih, ki so namenjena rudarstvu
 • nadzor varnosti in zdravja pri delu pri izdelavi predorov
 • nadzor nad zavezanci, ki pri izvajanju rudarskih del in pri izdelavi in rekonstrukciji predorov potrebujejo električne naprave in instalacije
 • v primeru smrtne ali skupinske nesreče v rudniku bo rudarski inšpektor takoj začel raziskavo okoliščin nesreče ter odredil ukrepe za zavarovanje dokazov in ukrepe varnostne narave ter izdelal pisno mnenje o vzrokih nesreče.
 • enkrat letno bo opravljen nadzor nad izvajanjem rudarskih del, ki jih ogroža metan, drugi plini, vdori vode, mulja in blata, nevaren premogov prah, kremenov prah ali živosrebrni hlapi ter prostor, kjer je nevarnost radioaktivnih sevanj, in v primerih, ko je tveganje za nevarne pojave povečano.
 • glede na področja, na katerih se je v preteklih pregledih odkrivale večje oziroma več nepravilnosti, Rudarska inšpekcija v letu 2024 načrtuje sistematično usmerjene nadzore na naslednjih področjih:
 • nadzor nad izkoriščanjem mineralne surovine pri zavezancih, ki jim je v letu 2023 potekla koncesijska pogodba in
 • nadzor nad nosilci rudarske pravice, ki se jim bo podaljšala rudarska pravica na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij.

Vir:  Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

 

 

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor