OOZ Maribor

Ukrep pomoči zaradi rasti cen energentovVloga za pomoč “NF-IzjavaEnerg” bo na voljo na eDavkih predvidoma do konca marca 2022. Rok za oddajo vloge je 15. april 2022. Finančna uprava bo na podlagi uspešno obdelanih izjav izplačala pomoč 5. maja 2022.

V Uradnem listu RS, št. 29/2022 je bil 4. marca 2022 objavljen dolgo pričakovani Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE), ki začne veljati 5. marca 2022.

Z ZUOPDCE se zaradi omilitve posledic dviga cen energentov določajo začasni ukrepi za področje gospodarstva in kmetijstva. Poglavitni ukrep je pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov.

Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki:

– je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 in

– ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Upravičenec, ki je bil ustanovljen po 1. januarju 2021, rast stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021 oceni na podlagi nastalih stroškov energije v letu 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni poslovanja v letu 2021.

Za vse subjekte, ki ločeno poročajo postavko stroški energije (AOP 132 oziroma konto 402 pri fizičnih osebah) se višina pomoči določi glede na dejansko velikost čistih prihodkov od prodaje v letu 2019 in glede na delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih v letu 2019. Upoštevni stroški energije so poleg elektrike in plina, tudi stroški pogonskega goriva za vozila in stroje.

Čisti prihodki od prodaje in delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih upravičenci izračunajo na podlagi sledečih podatkov:

– upravičenec, ustanovljen do vključno 1. januarja 2019, na podlagi podatkov za leto 2019,

– upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2019 do vključno 1. januarja 2020, na podlagi podatkov za leto 2020,

– upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2020 do vključno 1. januarja 2021, na podlagi podatkov za leto 2021,

– upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2021, pa na podlagi podatkov za leto 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni poslovanja v letu 2021.

Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih računovodenja, so prihodki čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja.

Pomembno je upoštevati, da oseba ne more prejeti pomoči pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov, če je prejela pomoč iz naslova ukrepov za kmetijstvo po ZUOPDCE. V vsakem primeru vsota pomoči namenjene blažitvi posledic dviga cen energentov po tem ukrepu in po drugih ukrepih, ne sme presegati nastale škode zaradi dviga cen energentov. Škoda, ki je upravičencem nastala kot posledica dviga cen energentov se dokazuje kot škoda, ki nastane zaradi povečanja stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021.

Višina pomoči ne sme presegati 60 odstotkov nastale škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov in hkrati ne more presegati zneskov v eurih, navedenih v tabeli, ki je objavljena spodaj.

Upravičena višina pomoči za gospodarstvo se ugotavlja na osnovi podatkov iz revidiranih oziroma potrjenih računovodskih izkazov ali drugih dokazil.

Metodologija za ocenjevanja škode, pogoji in postopek dodelitve pomoči za gospodarstvo bodo določeni v podzakonskem predpisu Vlade RS, ki ga ta mora sprejeti v osmih dneh od uveljavitve ZUOPDCE.

Fizične osebe, ki ne pripravljajo izkaza poslovnega izida in knjigovodsko ne evidentirajo dejansko nastalih jim stroškov, dokazujejo stroške energije z izvirnimi knjigovodskimi listinami. Čiste prihodke od prodaje jim predstavljajo prihodki iz polja 1 obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti, celotne poslovne odhodke pa normirani odhodki v polju 8 obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Sama pomoč za gospodarstvo se upravičencem dodeli na osnovi ocene zvišanja stroškov energije.

Postopek uveljavljanja pomoči: Za izplačilo pomoči za gospodarstvo upravičenec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je upravičenec, ki ga opredeljuje ZUOPDCE (ustanovljen do 1. decembra 2021 in so mu stroški energije za leto 2022 napram letu 2021 narasli za 40%). Predloga obrazca izjave bo objavljena na portalu eDavki. Izjava se predloži na osnovi dejanskih podatkov in ocene zvišanja stroškov do 15. aprila 2022. FURS izplača pomoč za gospodarstvo upravičencu v enkratnem znesku do 5. maja 2022.

Nadzor nad ukrepom in upravičenost do prejete pomoči opravlja oz. ugotavlja Finančna uprava Republike Slovenije.

Vračilo pomoči: Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo in naknadno ugotovi da je zahteval previsok znesek pomoči ali da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, o tem obvesti FURS najpozneje do roka za:

– predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022, ali

– za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2022, ali

– do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2022, ali

– do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta, in

vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe (sicer se obračunavajo obresti in se obveznost prisilno izterja).

Možno je tudi obročno plačilo obveznosti iz naslova vračila prejete pomoči v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev, če zavezanec ob zapadlosti terjatve ne razpolaga z likvidnimi sredstvi, ki bi zadostovala za plačilo v enkratnem znesku. V ta namen je treba oddati vlogo in zaprositi za obročno odplačilo, ki je brezobrestno.

Več informacij sledi, ko bo objavljen podzakonski akt Vlade, s katerim bodo določeni metodologija za ocenjevanja škode, pogoji in postopek dodelitve pomoči za gospodarstvo.

Delež stroškov energije
Vir: OZSZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor