OOZ Maribor

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (ZDUPŠOP oz. PKP10) stopil v veljavo 30.12.2021


Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (ZDUPŠOP) je bil objavljen v Uradnem listu št. 206 z dne 29. 12. 2021. Zakon je stopil v veljavo 30.12.2021.

Državni zbor je na seji 27. 12. 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP oz. PKP10). Zakon v tem trenutku še ni objavljen v Uradnem listu RS in še ne velja (veljati bo začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS).

Glede na objavljeno besedilo PKP10 je jasno, da ta ne vsebuje ukrepov, za katere je OZS zadnjih nekaj mesecev pristojnim dajala pobude in zahtevala, da se nemudoma sprejmejo (npr. nadomestilo za čakanje na delo in skrajšani polni delovni čas, povračilo nekritih fiksnih stroškov itn.). Ukrepi, ki so vsebovani v PKP10 in so relevantni za naše člane, so navedeni v nadaljevanju.

1. Povračilo stroškov za HAG teste za samotestiranje: Določen je postopek za povračilo stroškov delodajalcev za nakup HAG testov za samotestiranje. Ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, pri čemer ga Vlada RS lahko s sklepom podaljša najdlje za pet mesecev. Več o postopku najdete tu.

2. Podaljšanje veljavnosti turističnih bonovZ uveljavitvijo ZDUPŠOP se podaljšuje tudi veljavnost turističnih bonov in sicer do 30. junija 2022 (BON21 je bil podaljšan že nekaj tednov nazaj s sklepom Vlade RS). Pogoji in način uveljavitve tako ostajajo enaki, kot so veljali po ZIUOOPE. Upravičenci so osebe, ki so imele stalno bivališče v Sloveniji na dan 13. marca 2020 in so bile v letu 2020 polnoletne oz. so dopolnile 18 let v letu 2020. Upoštevati je treba, da s podaljšanjem veljavnosti turističnih bonov osebe, ki so že izkoristile bone v preteklosti, ne pridobijo novega bona. Podaljšanje se tako nanaša samo na osebe, ki:

i. turističnega bona sploh niso porabile ali

ii. so ga porabile samo deloma (v znesku neuporabljenega bona do 200 EUR za polnoletne oz. 50 EUR za mladoletne upravičence).

Za ponudnike je pogoj, da so na dan unovčenja turističnega bona:

i. vpisani v Poslovni register Slovenije in v register nastanitvenih obratov kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in

ii. opravljajo eno izmed dejavnosti po SKD 2008: 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, 55.201 – Počitniški domovi in letovišča, 55.202 – Turistične kmetije s sobami, 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom, 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča, 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas, 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Za namen unovčevanja turističnih bonov, povračil sredstev s strani FURS in načina vodenja evidence bonov naj bi bila sprejeta tudi nova uredba v roku treh dni po uveljavitvi ZDUPŠOP.

Za morebitne prekrške v zvezi z unovčevanjem turističnih bonov so določene globe:

i. od 3.000 EUR do 40.000 EUR za ponudnika storitve na področju turizma, ki je pravna oseba, če unovči bon za neopravljeno storitev ali v primeru plačila storitve z bonom za istovrstno storitev upravičencu zaračuna višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi;

ii. od 1.500 EUR do 20.000 EUR se za prekršek iz prejšnje alineje kaznuje samostojni podjetnik posameznik;

iii. od 1.200 EUR do 4.000 EUR se za prekršek iz prve alineje kaznuje posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;

iv. od 1. 200 EUR do 4.000 EUR se za enak prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, 600 EUR do 2.000 EUR pa odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in z globo od 400 EUR do 1.800 EUR odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;

v. od 200 EUR do 600 EUR se za prekršek kaznuje upravičenec do bona, če ga prenese v nasprotju z zakonom.

Za te prekrške se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.

3. Podaljšanje ukrepa karantene na domu in višje sile zaradi obveznosti varstva otrok: Ukrep upravičenosti do povračila nadomestil plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej ne morejo opravljati dela, po novem traja najdlje do 31. marca 2022, pri čemer ga lahko Vlada RS s sklepom podaljša za obdobje največ treh mesecev. Vlogo je potrebo vložiti v osmih dneh od prvega dne odsotnosti delavcavendar najkasneje do 31. marca 2022.

4. Delo na domu: Ukrep, ki je veljal tudi v preteklosti, je bil tako podaljšan za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022. Skladno s tem ukrepom je delodajalec pred začetkom dela delavca na domu dolžan obvestiti Inšpektorat RS za delo o:

o podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),

o podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),

o morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvestilo vložijo elektronsko, preko SPOT (eVem).

5. Izraba letnega dopusta: Ponovno je podaljšan ukrep daljše izrabe letnega dopusta, ki je veljal po ZIUPOPDVE. Ne glede na siceršnje roke za izrabo dopusta po ZDR-1, so javni uslužbenci in zdravstveni delavci ter delavci, ki so bili odsotni zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, upravičeni izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1. aprila 2022.

Prav tako ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2021 v rokih, kot jih določa ZDR-1, niti v trajanju najmanj dveh tednov, pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31. decembra 2022.

6. Bolniška odsotnost do 3 dni: Podaljšan je bil tudi ukrep odsotnosti z dela delavcev zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne dni v kosu in največ enkrat v posameznem koledarskem letu in sicer do 28. februarja 2022 z možnostjo podaljšanja s sklepom Vlade RS za največ 3 mesece.

7. Podaljšanje programa finančnih spodbud: Programi finančnih spodbud v boju proti negativnimi posledicami epidemije COVID-19 na podlagi ZIUOOPE se podaljšujejo do 30. junija 2022 (tj. nepovratna in povratna sredstva skladno z javnimi razpisi MGRT oz. javnih skladov).

8. Zagon gospodarstva: Podaljšana je veljavnost Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, ki se uporablja za pomembne investicije, določene na podlagi tega zakona, in sicer do 31. decembra 2022.

9. Odgovornost za škodo, ki nastane osebi zaradi cepljenja proti covid-19 in uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje COVID-19: Zakon je uvedel odškodninsko odgovornost za škodo, ki nastane osebi zaradi:

i. cepljenja proti COVID-19 ali

ii. zdravljenja z zdravilom za zdravljenje COVID-19,

pri čemer se taka odgovornost uvaja tudi za nazaj, torej, tudi če je bilo cepljenje ali aplikacije zdravila za zdravljenje COVID-19 opravljeno pred uveljavitvijo ZDUPŠOP.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor