OOZ Maribor

ZRSZ obvešča: Vlogo za povračilo nadomestila plače lahko oddate od 11. 4. dalje


ZRSZ je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/20, ZIUZEOP), ki je začel veljati 11. aprila 2020, omogočil oddajanje vloge za povračilo nadomestila plače.

Rok za oddajo vloge za delavce, ki so že na čakanju pred 11. 4., je 18. 4. 2020. Sicer pa je rok za oddajo vloge v 8 dneh od napotitve delavca na čakanje.

Delodajalci, ki portala za delodajalce na spletni strani ZRSZ do sedaj še niste uporabljali, se morate sprva registrirati. ZRSZ opozarja, da se čimprej registrirajte, ker zaradi povečanega števila vlog za registracijo, le-ta nekaj časa traja. Več informacij o registraciji in pooblaščanju računovodskih servisov se nahaja tu:

Oddaja vlog poteka samo elektronsko.

Trenutno lahko oddate vlogo za:

  1. povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim za čakanje na delo in zaradi opravičene odsotnosti z dela zaradi višje sile in
  2. povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene (po ZIUPPP).

Vloga za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo in karanteno
Nujni podatki za izpolnitev vloge so:

– naziv in naslov podjetja, matična številka, TRR podjetja, ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca, ime in priimek kontaktne osebe, zadolžene za ukrep, telefonska številka kontaktne osebe, e-naslov,

– za obračun plač delavcem uporabljamo: fond delovnih ur po sistemu dejansko opravljenih ur ali fond delovnih ur po sistemu fiksno opravljenih ur,

– število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge in število zaposlenih na začasnem čakanju na delo iz poslovnih  razlogov na dan oddaje vloge (napišete seznam delavcev, na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov, vzorec je pripravil ZRSZ – Povezava, nato to tabelo pripnete k vlogi).

V e-vlogi boste dali izjavo, da (strinjanje z izjavo boste potrdili s kljukico):

1. Zaradi poslovnih razlogov začasno ne moremo zagotavljati dela delavcem in smo delavce napotili na začasno čakanje na delo ter jim izdali ustrezne odredbe o napotitvi na čakanje na delo ter jim izdali ustrezne odredbe o napotitvi na čakanje na delo oziroma v primeru višje sile, da zaposleni, navedeni v vlogi, ne opravljajo dela zaradi višje sile.

2. Ne boste odrejali nadurnega dela, če bi lahko to delo opravili z zaposlenimi na začasnem čakanju na delo.

3. Sprejemate vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v zakonodaji (glejte spodaj pod pomembno).

4. Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujete, da so vse navedbe v vlogi in prilogah, ki so sestavni del vloge, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

POMEMBNO: ZIUZEOP določa tudi pogoje, ki jih mora delodajalec izpolnjevati, da bo upravičen do povračila nadomestila plače in vseh socialnih prispevkov. Pravice do povračila nadomestila plače in prispevkov ne more uveljavljati delodajalec,

– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge,

– šteje se tudi, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge,

– če je nad njim uveden postopek stečaja,

– delavec se lahko v tekočem mesecu vrne na delo do 7 zaporednih dni,

– če bo v obdobju od uveljavitve ZIUZEOP do konca 2020 poslovni subjekt delil dobiček, izplačal del plač za poslovno uspešnost ali nagrade poslovodstvu, bo moral vsa prejeta sredstva vrniti, skupaj z ZZO (99. člen ZIUZEOP).

Priročnik za vnos in oddajo vloge – zaposleni na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov

Priročnik za vnos in oddajo vloge –  zaposleni z odrejeno karanteno

ZRSZ bo o vlogi odločil v 8 dneh s sklepom. Povračilo se delodajalcu izplača 10. v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila.

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor