OOZ Maribor

Zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete


Dne 2. 12. 2022 je izšla Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 151/2022; v nadaljevanju uredba), ki določa znesek trošarine za tobačne izdelke iz sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 47/16 s spremembami, v nadaljevanju ZTro-1) ter znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, tako da od 1. januarja 2023 dalje znaša za:

 • cigarete:

specifična trošarina za 1000 kosov cigaret 84,12 evrov. V primeru, da je drobnoprodajna cena (v nadaljevanju DPC) zavojčka dvajsetih cigaret nižja od 4,13 evrov, se ne glede na prej navedeno, plačuje trošarina v višini 131 evrov za 1000 kosov cigaretproporcionalna trošarina 22,70 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret,

 • drobno rezani tobak: 37% od drobnoprodajne cene in 51 evrov za en kilogram, vendar najmanj 109 evrov za en kilogram;
 • cigare in cigarilose: 6,4 % od drobnoprodajne cene, vendar najmanj 51 evrov za 1000 kosov;
 • drug tobak za kajenje: 51 evrov za en kilogram;
 • tobak za segrevanje: 110 evrov za en kilogram tobaka v polnilu;
 • elektronske cigarete: 0,19 evra za en mililiter tekočine, ki vsebuje nikotin, in 0,09 evra za mililiter tekočine, ki ne vsebuje nikotina;

DPC za posamezno vrsto tobačnih izdelkov, ki jo določi proizvajalec oziroma imetnik trošarinskega skladišča oziroma pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik oziroma uvoznik, velja za celotno območje RS, razen za prodajo v davka prostih prodajalnah pri letih ali plovbi v tretjo državo.

 1. Nastanek obveznosti za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

Za trgovca oziroma osebo, ki ima drobno rezani tobak oziroma cigarete, za katere se spremeni trošarina oziroma drobnoprodajna cena, na zalogi izven trošarinskega skladišča nastane na podlagi devetega odstavka 8. člena ZTro-1 obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete, ki so na zalogi izven trošarinskega skladišča na dan, ko se zanje zviša trošarina ali drobnoprodajna cena.

2. Osebe, ki morajo opraviti popis zalog drobno rezanega tobaka in cigaret in plačati

razliko trošarine, so:

 • proizvajalci in uvozniki, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča,
 • trgovci in gostinci, ki imajo na zalogi drobno rezani tobak in cigarete.

3. Obveznosti iz uredbe in iz devetega odstavka 8. člena ZTro-1

Osebe, ki imajo izven trošarinskih skladišč na zalogi drobno rezani tobak in cigarete:

 • 31. decembra 2022 evidentirajo količino drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, ki jo imajo na zalogi, ter obračunajo razliko trošarine med zneskom že plačane trošarine in zneskom trošarine,določene s to uredbo, in sicer ločeno po vrstah drobno rezanega tobaka oziroma cigaret. Podatke o zalogi drobno rezanega tobaka oziroma cigaret se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (v nadaljevanju Obračun TRO-RAZ), ki je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS, krajevno pristojnemu finančnemu uradu najkasneje do 15. januarja 2023. Ker je to nedelja, se rok za navedeno predložitev obračuna v skladu s 45. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami) prenese na prvi naslednji delovni dan, to je ponedeljek, 16. 1. 2023;
 • plačati razliko trošarine po predloženem obračunu najkasneje do 1. marca 2023. Plačilo se izvrši v dobro podračuna št. SI5601100-8881000030 – prehodni davčni podračun (PDP) države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki
  je določena z modelom 19 v obliki: oznaka modela 19, sklic (davčna številka plačnika – 29009).

Trošarina se plača, če je znesek trošarine iz obračuna višji od 10 evrov. V tem primeru se na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« navede, da je znesek trošarine enak ali nižji od 10 evrov.

Obrazci
Pripomoček za izračun razlike trošarine (v nadaljevanju Pripomoček TRO-RAZ) je   dosegljiv tudi na spletni strani FURS (področje Trošarine, Novice).
Po izpolnitvi navedenega Pripomočka TRO-RAZ, se le-tega predloži FURS po elektronski poti preko informacijskega sistema E-TROD. Dostop do IS E-TROD je urejen preko portala e-Davki.

Za pomoč pri predložitvi Pripomočka TRO-RAZ preko informacijskega sistema E-TROD so v prilogi navodila ter so na voljo tudi v okviru komponente »Obvestila” v informacijskem sistemu E-TROD.

Na podlagi uredbe se bo zvišala trošarina za tobačne izdelke tudi 1. maja in 1. novembra 2023, o čemer vas bomo podrobno seznanili v drugi polovici aprila in oktobra 2023.

Vir: MF, FURS, OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor